Arbeidslivsrettet rehabilitering

Magne Rø Om forfatteren
Artikkel

Westerhäll, LV

Bergroth, A

Ekholm, J

Rehabiliteringsvetenskap

Rehabilitering till arbetslivet i ett flerdiciplinärt perspektiv. 229 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2006. Pris SEK 251

ISBN 91-44-04505-0

Boken retter seg både mot fagfolk som vil drive aktiv forskning og de som arbeider praktisk med arbeidslivsrettet rehabilitering. Den er skrevet av en tverrfaglig gruppe bestående av sju personer med forskningskompetanse fra rehabiliteringsvitenskap, offentlig rett og administrasjon. Disse personene er del av et svensk nasjonalt nettverk som går under navnet Centrum for rehabiliteringsforskning (CRF).

Hensikten med boken har vært å belyse de ulike faktorene som er viktigst i flervitenskapelig og praktisk rehabiliteringsarbeid. Det svenske velferdssystemet som omfatter sykmelding og andre kompensasjonsordninger, er beskrevet. Blant annet gjelder det hvilke rettigheter og plikter velferdsordningene innebærer ut fra individets perspektiv, men også i et samfunnsperspektiv. Samfunnet er best tjent med at flest mulig personer i arbeidsfør alder ser at de kan bidra til fellesskapet på en positiv måte. Problemområder i forhold til overordnede EU-regler og arbeidsgivers ansvar for å forebygge sykmelding og for å starte en rehabiliteringsprosess blir også diskutert. Det blir pekt på hvor viktig det er for å oppnå et godt rehabiliteringsresultat at de ulike etaters innsats koordineres og samkjøres.

For å få frem pasientens (klientens) evner og muligheter i rehabiliteringsprosessen er det viktig og nødvendig at den sykmeldte bevisstgjøres sitt eget ansvar. Som hjelp til dette har man prøvd ut ordninger med en koordinator (såkalt case manager) som kan bidra til kontakten med de ulike etater som deltar. Kontakten kan struktureres i basismøter mellom de ulike etater, og disse systematiske møtene bør munne ut i en rehabiliteringsplan som pasienten får et eierforhold til. Det foreligger dokumentasjon på at en slik organisering gir gode resultater med tanke på å få personer tilbake til arbeidslivet. Det er også dokumentert at rehabilitering gir økonomiske gevinster på samfunnsnivå og at forbruket av helse- og andre offentlige tjenester går ned.

Boken er skrevet for det svenske markedet. Men den belyser og gjennomgår på en god måte viktige prinsipper som i høyeste grad også er aktuelle for norske forhold. Det er for tiden politisk vilje i Norge til ytterligere bruk av rehabilitering for å få flere over fra trygdeytelser til aktivt arbeid. I så måte er dette en tidsaktuell bok som kan være med på å bringe mer kunnskap inn i debatten.

Anbefalte artikler