Badeterapi ved hjertelidelser

Åslaug Helland Om forfatteren
Artikkel

Badebehandling har en plass i behandlingen av kroniske hjertesykdommer. Dette slås fast i en seks siders artikkel i Tidsskriftet nr. 1/1907. Det er særlig Nauerheimerbadene som omtales, og disse besto av «saltsyre og derhos afmaalte pulvere af bicarb. natr. – begge dele tilstrækkelige til et bad» i badevannet.

Badebehandling ved kroniske hjertesygdomme.

(Foredrag i Foreningen for fysikalsk terapi den 22de oktober 1906.)

Af Olaf Frich, Kristiania

Det er ikke saa ret længe siden, at badebehandling er indført som terapeutisk middel ved hjertesygdomme. Tidligere var man henvist til at benytte de suveræne midler – digitalis og strofantus, incitantia, regime og diæt. Men ligesom vi med tid og stunder kanske er blevet noget dygtigere til at diagnosticere de enkelte former af hjertesygdomme og holde dem ud fra hverandre, fordi vi har faat andre diagnostiske hjælpemidler end netop perkussion og auskultation – jeg minder om tonometer, sfygmograf, Røntgengjennemlysning osv. – og ligesom vi kanske bedre har lært at forstaa de forskjellige etiologiske momenter, saaledes har ogsaa haand i haand hermed gaat en udvidelse af vore terapeutiske hjælpemidler. I første række maa vel her nævnes badebehandling og da fortrinsvis kulsyrebadene; der er ogsaa foreslaaet og bragt i anvendelse andre badeformer.

(…)

Men der er naturligvis en grænse. Det vilde være meget feilagtigt at tro, at Nauheimerbad hjælper i alle tilfælde og paa alle stadier af hjertesygdom. Naar hjertets reservekraft er opbrugt, naar symptomerne synes at tyde paa, at enden er nær, bør selvfølgelig en badekur fraraades. Alene reisen til badestedet, rystelsen i jernbanevognene, af- og paaklædningen, visse psykiske indtryk, hvis det er første gang badet benyttes – kan være nok til at bringe hjertet helt nedfor. Det hænder jo heller ikke saa sjelden, at saadanne patienter dør paa badestedet eller paa reisen til eller fra samme. I Nauheim har mangen hjertepatient for altid lukket sine øine.

Det er unødvendigt at tilføie, at digitalis, strofantus, incitantia osv. vil beholde sit fulde værd, efterat disse bade er kommet i brug og sat i system. Der er kun kommet et led mere – og det visselig et meget værdifuldt led – til dem, som tidligere stod til vor raadighed. Det er kun skade, at de endnu for en væsentlig del kun kan komme de mere velstillede tilgode. De trænger nemlig en ganske velfyldt pengepung.

Anbefalte artikler