Kirurgi bedre enn endoskopi ved kronisk pankreatitt

Kjetil Søreide Om forfatteren
Artikkel

Hos pasienter med kronisk pankreatitt og distal obstruksjon av pancreasgangen er kirurgi bedre enn endoskopisk drenasje. Det viser en randomisert studie.

Behandlingsalternativene ved kronisk pankreatitt er enten kirurgisk eller endoskopisk avlastning, men det er uenighet om hvilken metode som er best. I en nederlandsk studie ble pasientene randomisert til enten endoskopisk (n = 19) eller kirurgisk drenasje (n = 20) (1). Smerteskår gjennom to års oppfølging var det primære endepunkt.

De som ble operert, hadde signifikant lavere smerteskår etter to år (Izbicki-skår 25 og 50) og rapporterte bedre fysisk helse. Komplett eller delvis smertelindring ble oppnådd hos 72 % i kirurgigruppen og hos 32 % i endoskopigruppen (p = 0,007). Det var ikke signifikante forskjeller i komplikasjoner og sykehusopphold, men endoskopigruppen trengte signifikant flere prosedyrer i løpet av oppfølgingen (median åtte og tre).

– Dette er en klinisk utfordrende og selektert pasientgruppe. Kun en tredel av de vurderte pasientene ble inkludert, de som hadde inflammatorisk prosess i pancreas ble ekskludert. Studien er godt gjennomført, med klinisk relevante endepunkter, sier professor Jon Arne Søreide ved Gastrokirurgisk seksjon, Stavanger universitetssjukehus.

– Endoskopisk behandling er krevende og ofte omstendelig. Hos kun 53 % var endoskopi vellykket, og fire ble operert. Slik behandling har hittil vært basert på retrospektive studier. Dette er den andre prospektive, randomiserte studien der endoskopisk og kirurgisk behandling blir sammenliknet. Mange faktorer virker inn på valg av behandlingsmetode, inkludert pasientenes egne ønsker. Denne studien bidrar til å bedre kunnskapsgrunnlaget for det valget som tas, sier Søreide.

Anbefalte artikler