Mange gode kandidater til sentralstyret

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Valg av nytt sentralstyre skjer på Kongsberg. Valgkomiteens leder Karin Frydenberg fra Skreia, sier at valgkomiteen har mange gode kandidater å velge blant.

Karin Frydenberg leder valgkomiteen. Foto privat

– Karin Frydenberg, har det tidligere skjedd at det bare er tre av sentralstyrets medlemmer som har sagt seg villige til en periode til?

– Jeg mener å huske at det er flere eksempler på stor utskiftning. Da nåværende sentralstyre ble valgt var det kun tre som ble gjenvalgt, likeså i 2003, sier hun.

– Hvilke tanker gjør valgkomiteen seg om behovet og viktigheten av kontinuitet i sentralstyret?

– Kontinuitet er viktig, men viktigere er det at vi får et styre som arbeider godt sammen, har god representativitet fra fag og fagforening i Legeforeningen, god fordeling geografisk, og at det representerer hele medlemsmassen også med god kjønnsfordeling.

– Når det skal velges i hvert fall seks nye medlemmer, hvilke kriterier har dere lagt for deres arbeide?

– Det skal jo velges ni medlemmer og det er viktig å se på totalsammensetningen. I tillegg til det ovennevnte, er det derfor viktig at man søker å få medlemmer som kan arbeide godt for Legeforeningens forskjellige områder, både når det gjelder det faglige, ved forhandlinger, ved eventuelle konflikter og i samarbeidsprosjekter. Dette er krevende, og det blir spennende hvilken sammensetning vi finner å gå inn for og spennende i hvilken grad valgkomiteen får støtte fra Landsstyre. Imidlertid har vår viktigste oppgave vært å initiere en prosess i Legeforeningen som gjør at vi ved Landsstyremøtets behandling har mange gode kandidater til sentralstyre.

– Vil man i innstillingen se at vi nå har fått fagmedisinske foreninger, ved at disse også legges inn i kabalen, eller har man lagt vekt på yrkesforeningstilhørighet?

– Vi i valgkomiteen anser det viktig at denne endringen i Legeforeningens organisasjon kommer tydelig til uttrykk i innstillingen fra oss, og vi håper og antar at valget vil vise det i sammensetningen av det nye sentralstyret, sier Frydenberg.

– Hvor sterkt har valgkomiteen vektlagt å få inn flere kvinner?

– Det er viktig å ha dyktige, engasjerte kandidater og balanse i sammensetningen av sentralstyre og det er ingen ulempe å være kvinne!

– Hvilke tanker har dere gjort dere om geografi og spredning blant medlemmene?

– Vi søker å få alle helseregioner representert. Samtidig er det også ønskelig å få både by og land representert.

– Når vil valgkomiteens innstilling bli offentliggjort?

– Den blir offentlig onsdag 23. mai klokken 17, antar jeg, dvs. på landsstyremøtets andre dag slik det pleier å være.

– Har det vært et krevende arbeid og hvor mange forslag har dere fått inn på kandidater fra organisasjonsleddene? Har dere kommet opp med mange forslag selv?

– Valgkomiteens arbeid har hittil vært svært enkelt. Problemene kommer når vi skal velge, prioritere og bli enige om kun sju av alle foreslåtte styremedlemmer, én president (foreløpig kun et forslag) og én visepresident. Vi har hittil ikke kommet med egne forslag, men har totalt ca. 17 foreslåtte kandidater.

– Har det vært et hyggelig arbeid å lede komiteen, og føler du at dere er rimelig enige i de føringer komiteens medlemmer legger for hvem som bør innstilles til sentralstyret?

– Det å lede valgkomiteens arbeid har vært spennende fordi jeg må følge med i hva som skjer blant medlemmene i Legeforeningen. Vi i valgkomiteen er helt enige om føringene, men spenningene kommer når vi må velge mellom nesten like gode kandidater fra våre respektive yrkesforeninger eller yrkesforeninger som står vårt hjerte nær, og fra faglige foreninger som er så vidt forskjellige som de er. Tonen er så langt god!

– I år er det kun en lederkandidat, har det gjort arbeidet enklere?

– Ja absolutt. Som mange vil huske hadde valgkomiteen i forbindelse med siste valg store problemer med to sterke presidentkandidater som vi valgte å ikke velge mellom. Det var ikke helt etter valgkomiteens retningslinjer. Uansett hvordan det nå blir, skal vi søke å komme til enighet om én presidentkandidat, sier valgkomiteens leder.

Valgkomiteens innstilling presenteres umiddelbart på Legeforeningens nettsider når den er offentliggjort. Følg valget på www.legeforeningen.no

Anbefalte artikler