Legeforeningens regnskap 2006

Erling Bakken Om forfatteren
Artikkel

Fjorårets regnskap viser et overskudd før årsoppgjørsdisposisjoner på 48,1 millioner kroner. Kjerneaktiviteten, illustrert gjennom hovedforeningens regnskap for 2006, viste et overskudd på 5,7 millioner kroner.

Legeforeningens regnskap består av følgende fond og enheter:

  1. Hovedforeningen

  2. Utdanningsfond I

  3. Utdanningsfond II

  4. Utdanningsfond III

  5. Lånefondet

  6. Kvalitetssikringsfond I

  7. Kvalitetssikringsfond II

  8. Rettshjelpsordningen for leger

  9. Fond for forebyggende medisin

  10. Fond for kvinnelige legers vitenskapelige innsats

Regnskapet viser en samlet egenkapital per 31.12. 2006 på kr 1 137 319 630. Aktiviteten i underliggende fond er regulert av egne vedtekter eller retningslinjer. Dette innebærer at 97,6 % av egenkapitalen er definert som bundet.

Legeforeningen hadde i 2006 et regnskapsmessig overskudd på kr 48 094 016. Det store overskuddet i totalregnskapet består av et negativt driftsresultat på kr 570 616 og netto finansinntekter på kr 8 664 632.

Foreningens kjerneaktivitet gjenspeiles i hovedforeningens regnskap. Dette viser i 2006 et overskudd før årsoppgjørsdisposisjoner på kr 5 690 906. Resultatet i hovedforeningen viser med andre ord et positivt avvik fra det budsjetterte overskuddet på kr 3 650 000.

Tidsskriftets annonseinntekter utgjorde i 2006 ca. kr 31,6 millioner og viste med dette en økning på ca. kr 2,9 millioner sammenlignet med budsjett. Finansinntektene i hovedforeningen utgjorde ca. kr 3,4 millioner. Dette var igjen ca. kr 1,6 millioner mer enn budsjettert. Posten andre inntekter overstiger videre budsjettet med ca. kr 3,7 millioner. Posten omfatter inntekter av eksternt finansierte prosjekter fra eksempelvis SOP, Sosial- og helsedirektoratet og UD. Dette er inntekter uten resultateffekt ved at prosjektinntektene motsvares av en kostnadsside som er like stor. Omsetningen innen disse områdene var ikke gjenspeilet i budsjettet. Kontingentinntektene oversteg budsjett med ca. 1,4 millioner kroner etter en positiv utvikling i medlemstallet.

Økte driftskostnader

Driftskostnadene i foreningen viser også en markert økning sammenlignet med både budsjett for 2006 og regnskapstallene for 2005. Avviket fra budsjett kan i noen grad forklares med effekten av de ikke-budsjetterte eksternt finansierte prosjekter beskrevet over. Foreningen har likevel en økning i ordinære driftskostnader i sekretariatet på ca. kr 2,9 millioner sammenlignet med budsjett. Overskridelsene knytter seg hovedsaklig til bruk av fremmedtjenester, til reisevirksomhet samt IT-kostnader. Sekretariatets personalkostnader øker med ca. kr 0,6 millioner sammenlignet med budsjett for 2006. Økningen er relatert til økte pensjonskostnader som en følge av stigende rentenivå.

Kapitalforvaltning

Likviditeten i hovedforeningen samt i alle de underliggende fondene er plassert i verdipapirmarkedet via et konsernkontosystem. Legeforeningens overskuddslikviditet er gjennom denne ordningen allokert med 80 % i rentebærende papirer mens resterende likviditet er fordelt med 15 % i globale aksjer og 5 % i norske aksjer. Forvaltningen av midlene ivaretas av ABN Amro Kapitalforvaltning og bidro til netto finansinntekter på nærmere 49 millioner kroner i 2006.

Styrking av den frie egenkapitalen

Hovedforeningens økonomi preges av en ubalanse mellom variable inntekter og faste kostnader noe som gjør foreningen sårbar ved svikt i inntektene. Variable inntekter består hovedsaklig av Tidsskriftets annonseinntekter. Annonseinntektene viste igjen en positiv utvikling i 2006. Den frie egenkapitalen er styrket de senere år, men vurderes fortsatt som relativt lav. Dette innebærer begrenset økonomisk handlefrihet for hovedforeningen. Resultatmessig overskudd og styrking av den frie egenkapitalen vil således bli prioritert også i 2007. Det bør imidlertid understrekes at fortsatt styrking av foreningens frie egenkapital vanskelig kan oppnås uten fortsatt vekst i Tidsskriftets annonseinntekter.

Årsberetning og resultatregnskap for Legeforeningen er i sin helhet lagt ut på Legeforeningens Internett-sider: www.legeforeningen.no/?id=119624

Anbefalte artikler