Hvor representativt er landsstyret?

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel

Landsstyret er valgt for perioden 1.9. 2005 – 30.8. 2007 og består av 124 delegerte. Underrepresentasjonen av kvinner i landsstyret er den sterkeste i nyere tid.

Studenter, pensjonister og utlendinger er sterkt underrepresentert i landsstyret. Det er seks medisinstudenter og tre alderspensjonister blant delegatene, noe som innebærer en kraftig underrepresentasjon av begge disse gruppene. Den eldste i landsstyret er 82 år og representerer Eldre lægers forening, mens den yngste er 21 år og representerer Norsk medisinstudentforening. Utenom disse to foreningene er den eldste 67 år, mens Yngre legers forenings to yngste delegerte er 29 år. Disse to er de eneste legene under 30 år i landsstyret.

De delegerte har gjennomsnittlig 3,6 verv i Legeforeningen – inkludert landsstyret – noe som er en økning fra 3,4 verv i 2005. I 2006 var gjennomsnittet 3,7 verv. For alle med verv i Legeforeningen, er gjennomsnittet 1,43 verv.

Kvinner er ti prosentpoeng underrepresentert

Underrepresentasjon av kvinner er blitt større for hvert år siden 2005. Medregnet studenter og pensjonister var kvinneandelen i landsstyret i 2005 34,4 %, mens den i det nye landsstyret i 2006 var sunket til 31,5 %. I år er kvinneandelen sunket ytterligere, til 30,1 %. Sammenlikner vi de yrkesaktive legene i landsstyret med alle yrkesaktive legemedlemmer under 70 år i Norge, finner vi at kvinneandelen i landsstyret i 2005 var 33,3 %, mens den i 2006 var sunket til 31,0 %. I år er kvinneandelen sunket ytterligere, til bare 28,9 %.

Samtidig øker kvinneandelen blant Legeforeningens medlemmer kontinuerlig. Den er nå 40,4 % blant alle Legeforeningens medlemmer, og 39,2 % for alle yrkesaktive legemedlemmer under 70 år i Norge.

Kvinner er dermed underrepresentert med ti prosentpoeng. Dette er trolig den sterkeste underrepresentasjonen av kvinner i landsstyret i nyere tid.

Overrepresentasjon i aldersgruppen 45 – 54 år

Gjennomsnittsalderen blant de delegerte er 46,5 år. Det er er 1,1 år høyere enn i fjor. For alle yrkesaktive legemedlemmer under 70 år i Norge er gjennomsnittsalderen 44,9 år. Bare 18 delegerte er 35 – 44 år, mens 50 delegerte er 45 – 54 år. Dette utgjør hhv. 15,8 % og 43,9 % av de delegerte. Blant yrkesaktive legemedlemmer under 70 år i Norge er disse andelene tilnærmet like, hhv. 25,5 % og 26,0 %.

Samtidig er bare 9,7 % av de delegerte 60 år eller eldre, mot 12,7 % av medlemmene. Enda større blir denne forskjellen dersom vi tar pensjonistene med i sammenlikningen. Her er det altså en liten underrepresentasjon, men i langt mindre grad enn i fjor.

Det er dermed en underrepresentasjon i landsstyret av både de yngste og de eldste legene, men i størst grad gjelder dette for leger under 30 år med bare to delegerte.

Utenlandske leger meget sterkt underrepresentert

Den kanskje mest åpenbare underrepresentasjon i landsstyret gjelder utenlandske leger. Kun fire delegerte eller 3,5 % har utenlandsk statsborgerskap, i tillegg til én av medisinstudentene. Til sammenlikning er det 14,1 % utenlandske statsborgere blant yrkesaktive legemedlemmer under 70 år i Norge. 2,4 % av de yrkesaktive legemedlemmene under 70 år er svenske statsborgere. Ingen av disse sitter i landsstyret. I 2005 var det imidlertid bare én delegert med utenlandsk statsborgerskap.

Anbefalte artikler