Fra møtet 22.3. 2007

Artikkel

Justering av sentralstyrets møteplan 2007

Sentralstyremøtet som tidligere er berammet til 5.9. 2007, flyttes til tirsdag 11.9. 2007 kl 0900.

Ny kommunikasjonsprofil

Forslag til ny kommunikasjonsprofil for Legeforeningen er sendt ut på høring. Målet er å orientere landsstyret i mai om arbeidet med ny kommunikasjonsprofil og om innkomne synspunkter fra ulike organisasjonsledd.

Bistand til privatpraktiserende leger

Det skal igangsettes et prosjekt som skal evaluere og gi en tilrådning mht. hvilken bistand privatpraktiserende leger kan forvente å få fra Legeforeningen. Prosjektgruppen skal også gi tilråding med hensyn til hvordan bistanden eventuelt skal finansieres. Prosjektgruppen skal bestå av tre representanter for yrkesforeningene, hvorav en representant fra Allmennlegeforeningen og en fra Praktiserende Spesialisters Landsforening. Prosjektet planlegges startet september 2007, og avsluttes innen utgangen av februar 2008.

Arbeidstid for leger

Legeforeningens forskningsinstitutt bes kartlegge ulike konsekvenser av legers arbeidstidsordninger og avgi resultatene i en rapport.

Arbeidsgruppe om legers arbeidstid

I Riksmeklingsmannens møtebok etter mekling mellom Akademikerne og NAVO 25. – 26.1. 2007 ble det bestemt at det skulle nedsettes en partssammensatt arbeidsgruppe mellom Legeforeningen og NAVO for å se nærmere på legers arbeidstid i helseforetakene. Hver av partene skulle oppnevne tre representanter til gruppen. Visepresident Per Meinich, fagsjef Signe Gerd Blindheim og kontorsjef/advokatfullmektig Bjørn Ove Kvavik oppnevnes som Legeforeningens representanter i arbeidsgruppen som har frist 31.12. 2007 til å avgi rapport og gi eventuelle anbefalinger om endringer i arbeidstidsordningene.

Ny grenspesialitet under generell kirurgi

Sentralstyret har tatt til etterretning at Helse- og omsorgsdepartementet har opprettet en ny grenspesialitet.i Mamma og para-/thyreoideakirurgi. Sentralstyret forutsetter at samarbeidet mellom flere faggrupper som er etablert opprettholdes og videreutvikles, bl.a. ved at det arrangeres et dialogseminar for foreningene i bryst/endokrinkirurgi, øre-nese-hals og generell kirurgi for å klargjøre arbeidsdelingen.

Anbefalte artikler