Ønsker ikke obligatorisk turnustjeneste i sykehjem

Fra sentralstyret Møte 18.4.2007
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen er positiv til at turnuslegen skal ha praktisk kjennskap til legetjenester ved sykehjem eller andre boformer med heldøgns omsorg og pleie.

  Legeforeningen mener imidlertid at man ikke skal gjøre denne delen obligatorisk og kvantifisert til ti dager.

  Det skriver foreningen i et brev til Sosial- og helsedirektoratet på bakgrunn av at direktoratet har foreslått endringer i regelverket for turnustjenesten for leger. Direktoratet har også foreslått en gjennomgåelse av spesialistreglene i allmennmedisin, samt etablering av spesialistutdanning for leger i sykehjem.

  Legeforeningen begrunner sitt synspunkt med at veiledning og supervisjonstilbud ikke er tilstrekkelig utbygd, at ikke alle kommuner har sykehjem som læringsarenaer, og at det også kan gå ut over annet allmennmedisinsk legearbeid.

  – Hovedproblemet for legers innsats i eldreomsorgen er ikke mangel på kompetanse, men underdimensjonerte legetjenester både på sykehjem og i geriatrien i spesialisthelsejenesten, påpeker Legeforeningen. Årsaken synes å være for lav prioritering fra institusjonenes eier av økonomiske hensyn. Foreningen har gjentatte ganger pekt på behovet for sterkere sentrale føringer når det gjelder dimensjonering av tjenesten ved sentrale normer for legebemanning i sykehjem. Man kan ikke, og skal ikke, løse denne underbemanningen ved krav til økt tjeneste i sykehjem for turnusleger eller ved utdanningsstillinger i spesialistutdanningen, fastslår foreningen. – Utdanningsstillinger krever veiledning og supervisjon for å fungere og da må den faste legebemanningen styrkes, understrekes det i brevet.

  Legeforeningen ser også med bekymring på helsetjenestens utfordringer med den kommende eldrebølgen. Det er ikke nok å øke timetallet for legetjenester i sykehjem. Fagligheten på området må også styrkes. Sykehusene øker fortsatt ikke utdanningskapasiteten i geriatri. Dette er noe direktoratet burde påvirke til. – Men selv med et økt antall geriatere, må spesialisten i geriatri være konsulenten og støttespilleren til andre klinikere. Det betyr at kompetanse om eldres sykdommer må styrkes i nær sagt alle spesialiteter, påpeker Legeforeningen.

  Les hele saken: www.legeforeningen.no/?id=119915

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media