Innvandrere får oftere schizofreni

Doktoravhandlinger
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Asylsøkere har større risiko for å bli innlagt i psykiatrisk akuttavdeling enn innvandrere og etniske nordmenn har.

  Valentina Maria do Rosário Cabral Iversen. Foto Geir Otto Johansen
  Valentina Maria do Rosário Cabral Iversen. Foto Geir Otto Johansen

  Psykiske problemer blant innvandrere og traumatiserte flyktninger har de siste årene blitt en stor utfordring for helsepersonell i Norge, og mange migranter sliter med psykiske problemer som kan gjøre det vanskelig for dem å etablere seg i det norske samfunnet, skriver Valentina Maria do Rosário Cabral Iversen i sin avhandling ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Avhandlingen viser at innvandrere oftere blir diagnostisert med schizofreni, oftere tvangsinnlagt men har sjeldnere affektive lidelser sammenliknet med asylsøkere og etniske nordmenn. Samtidig viser resultatene at asylsøkere oftere blir innlagt i psykiatrisk akuttavdeling og oftere diagnostisert med tilpasningsforstyrrelse enn innvandrere og nordmenn blir.

  Asylsøkere og flyktninger fra Afrika som legges inn i psykiatrisk akuttavdeling, blir oftere diagnostisert med schizofreni enn asylsøkere og flyktninger fra Asia og Europa. Nærmere bestemt ca. 50 % av asylsøkerne og 80 % av flyktningene fra Afrika fikk diagnosen schizofreni ved innleggelsen, ifølge Iversen. De tilsvarende tallene var 5 % og 47 % for asiater og 15 % og 45 % for europeere. Flyktninger ble hyppigere tvangsinnlagt enn asylsøkere, men asylsøkere ble ved innleggelse oftere diagnostisert med posttraumatisk stresslidelse.

  Valentina Maria do Rosário Cabral Iversen disputerte for graden Ph.D med avhandlingen Mental health and psychological adaptation of clinical and non-clinical migrant groups 2.2. 2007.

  Ordforklaringer

  Asylsøker: Person som på egenhånd og uanmeldt ber myndighetene i Norge om beskyttelse og anerkjennelse som flyktning. Personen kalles asylsøker inntil søknaden er avgjort.

  Innvandrer: En person som er født i utlandet og fast bosatt i Norge, med foreldre som begge er født i utlandet.

  Flyktning: I dagligtale brukes begrepet om en person på flukt fra for eksempel krig, borgerkrig eller menneskerettighetsovergrep. I juridisk forstand (definert i FNs flyktningkonvensjon) er en flyktning en person som med rette frykter forfølgelse på grunn av sin rase, religion, nasjonalitet, politiske overbevisning eller tilhørighet til en spesiell sosial gruppe.

  Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

  www.tidsskriftet.no/doktoravhandlinger

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media