Trives du i Norge?

Ebba Wergeland Om forfatteren
Artikkel

Seeberg, ML.

Velferdsstaten møter verden

Arbeidsplasser i endring. 139 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2007. Pris NOK 199

ISBN 978-82-05-36630-5

En tiltalende, tynn bok om et stort tema. Forfatteren bruker sine erfaringer fra feltarbeid som sosialantropolog i helse- og omsorgssektoren til å synliggjøre hvordan vi håndterer forskjellighet på arbeidsplassen – først og fremst forskjellighet i betydningen med og uten «innvandrerbakgrunn». Underveis diskuteres viktige begreper som individuell og felles kompetanse, hierarki og likhet, sosiale roller og stereotypier, diskriminering og rasisme. Ved å bruke konkrete eksempler fra sykehusavdelingen og sykehjemmet gir hun disse begrepene innhold, slik at leseren får redskap til å forstå det som foregår på egen arbeidsplass. Hun er også inne på konsekvensene av ny styringsideologi i offentlig sektor, new public management, men her synes jeg boken er mindre konkret og mer overfladisk.

Den retter seg først og fremst mot studenter i administrasjon og ledelse innen helse- og omsorgssektoren. Ledelsen har ansvar for rekruttering og arbeidsfordeling og for hvordan man på arbeidsplassen forholder seg til forskjelligheten hos ansatte, pasienter og beboere. Selv om leger kanskje ikke er den primære målgruppen, er det fortsatt slik at leger har stor innflytelse på de uformelle standardene for atferd i arbeidsmiljøet. Da skader det ikke å tenke over hvordan vi faktisk bidrar og ønsker å bidra. Boken kan være en lettlest hjelper, ikke minst som grunnlag for diskusjon. For – som forfatteren sier – «vi har alle et ansvar for virkningene av vårt nærvær i verden».

Anbefalte artikler