Praktisk og nyttig om revmatoid artritt

Villy Johnsen Om forfatteren
Artikkel

PC., Taylor

Rheumatoid arthritis in practice

114 s, tab, ill. London: RSM Press, 2006. Pris GBP 19

ISBN 1-85315-670-l

Forfatteren ønsker med denne boken om revmatoid artritt å gi en oppdatert og omfattende oversikt over denne viktige inflammatoriske revmatiske sykdommen. Han retter seg først og fremst til allmennleger, leger under utdanning og ansatte i legemiddelindustrien med oppgaver innen det revmatologiske fagfeltet. Boken kan være av interesse også for spesialister i revmatologi.

Det gis en systematisk oversikt over patogenetiske mekanismer, kliniske manifestasjoner, diagnostikk, prognostiske forhold og terapi. Språket er enkelt og forståelig. Det kunne med fordel vært flere bilder, illustrasjoner, tabeller og figurer.

Hovedvekten er lagt på moderne forståelse av patogenesen ved revmatoid artritt, særlig oppregulering av proinflammatoriske cytokiner. Det er videre lagt stor vekt på tidlig diagnose som gir muligheter for å påvirke inflammasjonen i leddene slik at skade på brusk og bein blir redusert til et minimum. Betydningen av tverrfaglig tilnærming til pasientene med revmatoid artritt er sterkt understreket, likeså nødvendigheten av god informasjon og kommunikasjon.

Det er ikke overraskende at moderne medikamentell behandling har fått en stor plass i boken. Aldri før har pasienter med revmatoid artritt hatt større muligheter for å få et godt behandlingsresultat. Tidlig innsatt antiinflammatorisk terapi, spesielt med metotreksat og biologiske legemidler som infliksimab, etanercept, adalimumab og rituksimab, har revolusjonert behandlingen. Forfatteren påpeker at dette ikke skjer uten problemer, og betydningen av nøyaktig oppfølging av pasientene, oftest i et samarbeid mellom fastlege og revmatolog, er presisert meget nøye.

Boken gir også en oversikt over fremtidige behandlingsmuligheter, basert på stadig økende kunnskap innen immunologi og immungenetikk.

Det er grunn til å tro at boken vil bli nyttig for den leserkretsen forfatteren retter seg mot. Den har et hendig format som gjør den lettleselig, og innholdet står ikke tilbake for det man kan finne i større lærebøker i revmatologi.

Anbefalte artikler