Når er det for sent å åpne koronararteriene etter infarkt?

Kjetil Søreide Om forfatteren
Artikkel

Det er ingen gevinst av perkutan koronar intervensjon dersom inngrepet gjøres mer enn tre dager etter gjennomgått infarkt. Det viser en randomisert studie.

Perkutan koronar intervensjon (PCI) er den beste form for reperfusjonsterapi ved akutt ST-elevasjonsinfarkt, men det er usikkert om det har effekt når diagnostisering og behandling skjer mer enn tre dager etter symptomstart. Dette er nå undersøkt i en randomisert studie med 2 166 pasienter med okkludert arterie påvist 3 – 21 dager etter infarktet og < 50 % ejeksjonsfraksjon og/eller proksimal okklusjon (1). De som fikk PCI-behandling med stenting ble sammenliknet med en kontrollgruppe som kun fikk medikamentell behandling.

Andelen som fikk en hjerterelatert hendelse i løpet av de neste fire årene, var størst i PCI-gruppen, men forskjellen var ikke signifikant (17 % mot 15 %). Det var heller ingen signifikante forskjeller i antall nye infarkter gruppene imellom (7 % og 5,3 %).

– I Norge får ca. 2 800 pasienter PCI-behandling i forbindelse med akutt ST-elevasjonsinfarkt, men alle blir nok ikke behandlet innen 24 timer, sier førsteamanuensis Alf Inge Larsen ved Hjerteavdelingen, Stavanger universitetssjukehus.

– Det var altså ingen gevinst av PCI-behandling utført etter tre dager eller senere. Dette var personer som var definert som høyrisikopasienter, men de med trekarssykdom ble likevel ekskludert. De utgjør dermed en relativt stabil studiepopulasjon.

Også når akutt ST-elevasjonsinfarkt blir diagnostisert tre dager eller mer etter hendelsen, vil de fleste sentre tilby angiografi for å kartlegge grad av koronarsykdom. Ved ettkarssykdom og okkludert infarktarterie kan man, basert på funnene i denne studien, vurdere medikamentell behandling. Pasientene må imidlertid vurderes individuelt. Ved ustabilt klinisk bilde, dynamiske ST-forandringer eller postinfarktangina er angiografi og eventuell revaskularisering fortsatt indisert, sier Larsen.

Anbefalte artikler