Færre Ylf-medlemmer

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  For første gang siden 1994 er det en nedgang i antall medlemmer i Yngre legers forening (Ylf).

  Siden 1994 har Legeforeningens totale medlemstall økt med over 56 %, men økningen har vært veldig ulikt fordelt mellom yrkesforeningene. Ylf har nesten fordoblet sitt medlemstall, mens Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf) og Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) har mistet omlag en femdel av sine medlemmer.

  1.1. 1994 ble det innført obligatorisk medlemskap i en av sju yrkesforeninger for alle Legeforeningens legemedlemmer. Studentmedlemmene er medlemmer av Norsk medisinstudentforening (Nmf), som siden 1987 har vært en avdeling i Legeforeningen. De første offisielle medlemstallene for de sju yrkesforeningene etter innføringen av obligatorisk medlemskap, ble presentert i Legeforeningens statistikkfolder per 25.5. 1994. De øvrige tallene i tabellen gjelder per 1. februar hvert år (for 2003 gjelder tallene per 10. februar).

  Ser vi på utviklingen i medlemstallet i yrkesforeningene, bør vi være oppmerksom på at en økende andel av medlemmene i yrkesforeningene er pensjonister. Dette kan vi i praksis se bort fra når det gjelder Ylf der det er svært få pensjonistmedlemmer.

  Vi ser av tabellen at daværende Alment praktiserende lægers forening (Aplf), nå Allmennlegeforeningen (Af), hadde flere medlemmer enn Ylf i 1994. Ylf passerte Aplf i medlemstall høsten 1996. Ylf har hatt en meget kraftig vekst i medlemstall fra 1994 til 2006 med nær en fordobling av medlemstallet. Fra 1.2. 2006 til 1.2. 2007 har det imidlertid vært en liten reduksjon i medlemstallet. Dette kan i stor grad skyldes en opprydning i medlemsregisteret hvor vi har innhentet opplysninger om at en del Ylf-medlemmer er blitt overleger og dermed overført til Norsk overlegeforening (Of). Vi kan imidlertid heller ikke se bort fra at den svake utviklingen i medlemstallet i Ylf og den sterke veksten i medlemstallet i Of det siste året også kan ha sammenheng med at veksten i overlegestillinger kan ha vært større enn veksten i stillinger for leger i spesialisering det siste året.

  Foreningen for Leger i vitenskapelige stillinger (LVS) hadde 577 medlemmer i 1997. De fikk en reduksjon i medlemstallet frem til 2001. Deretter har det vært en svak vekst frem til 2004, med en sterkere vekst fra 2004. Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL) har hatt den tredje største medlemsveksten.

  To yrkesforeninger har hatt en nokså kontinuerlig nedgang i medlemstallet. Namf og LSA har mistet omlag en femdel av sine medlemmer på disse 13 årene.

  Veksten i medlemstallet i Nmf var meget kraftig fra 1994 til 2001. Særlig var det en meget stor økning de siste tre månedene av 2000 pga. en stor verveaksjon. Men siden 2001, og særlig siden 2003, har det nesten ikke vært noen vekst i medlemstallet blant medisinstudentene. Dette skyldes i all hovedsak en nedgang i medlemstallet blant utenlandsstudentene. Medlemstallet blant medisinstudentene i Norge har vokst omtrent i takt med det totale antallet medisinstudenter i Norge.

  Tabell

  Medlemstall i yrkesforeningene 1994 – 2007

  1994

  2001

  2003

  2005

  2006

  2007

   % økn. 94 – 07

  Af

  3 224

  3 752

  3 966

  4 191

  4 258

  4 510

  39,9

  LVS

  515

  531

  540

  567

  589

  607

  17,9

  Namf

  468

  430

  416

  396

  391

  375

  –19,9

  LSA

  939

  826

  780

  781

  750

  737

  –21,5

  Of

  4 307

  5 395

  5 767

  6 229

  6 550

  7 066

  64,1

  PSL

  824

  1 091

  1 108

  1 163

  1 179

  1 228

  49,0

  Ylf

  3 119

  4 707

  5 108

  5 728

  6 109

  6 033

  93,4

  Sum legemed lemmer

  13 396

  16 732

  17 685

  19 055

  19 826

  20 556

  53,4

  Studentmedlemmer

  1 976

  3 395

  3 461

  3 489

  3 466

  3 491

  76,7

  Totalt medlems tall

  15 372

  20 127

  21 146

  22 544

  23 292

  24 047

  56,4

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media