Færre Ylf-medlemmer

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel

For første gang siden 1994 er det en nedgang i antall medlemmer i Yngre legers forening (Ylf).

Siden 1994 har Legeforeningens totale medlemstall økt med over 56 %, men økningen har vært veldig ulikt fordelt mellom yrkesforeningene. Ylf har nesten fordoblet sitt medlemstall, mens Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf) og Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) har mistet omlag en femdel av sine medlemmer.

1.1. 1994 ble det innført obligatorisk medlemskap i en av sju yrkesforeninger for alle Legeforeningens legemedlemmer. Studentmedlemmene er medlemmer av Norsk medisinstudentforening (Nmf), som siden 1987 har vært en avdeling i Legeforeningen. De første offisielle medlemstallene for de sju yrkesforeningene etter innføringen av obligatorisk medlemskap, ble presentert i Legeforeningens statistikkfolder per 25.5. 1994. De øvrige tallene i tabellen gjelder per 1. februar hvert år (for 2003 gjelder tallene per 10. februar).

Ser vi på utviklingen i medlemstallet i yrkesforeningene, bør vi være oppmerksom på at en økende andel av medlemmene i yrkesforeningene er pensjonister. Dette kan vi i praksis se bort fra når det gjelder Ylf der det er svært få pensjonistmedlemmer.

Vi ser av tabellen at daværende Alment praktiserende lægers forening (Aplf), nå Allmennlegeforeningen (Af), hadde flere medlemmer enn Ylf i 1994. Ylf passerte Aplf i medlemstall høsten 1996. Ylf har hatt en meget kraftig vekst i medlemstall fra 1994 til 2006 med nær en fordobling av medlemstallet. Fra 1.2. 2006 til 1.2. 2007 har det imidlertid vært en liten reduksjon i medlemstallet. Dette kan i stor grad skyldes en opprydning i medlemsregisteret hvor vi har innhentet opplysninger om at en del Ylf-medlemmer er blitt overleger og dermed overført til Norsk overlegeforening (Of). Vi kan imidlertid heller ikke se bort fra at den svake utviklingen i medlemstallet i Ylf og den sterke veksten i medlemstallet i Of det siste året også kan ha sammenheng med at veksten i overlegestillinger kan ha vært større enn veksten i stillinger for leger i spesialisering det siste året.

Foreningen for Leger i vitenskapelige stillinger (LVS) hadde 577 medlemmer i 1997. De fikk en reduksjon i medlemstallet frem til 2001. Deretter har det vært en svak vekst frem til 2004, med en sterkere vekst fra 2004. Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL) har hatt den tredje største medlemsveksten.

To yrkesforeninger har hatt en nokså kontinuerlig nedgang i medlemstallet. Namf og LSA har mistet omlag en femdel av sine medlemmer på disse 13 årene.

Veksten i medlemstallet i Nmf var meget kraftig fra 1994 til 2001. Særlig var det en meget stor økning de siste tre månedene av 2000 pga. en stor verveaksjon. Men siden 2001, og særlig siden 2003, har det nesten ikke vært noen vekst i medlemstallet blant medisinstudentene. Dette skyldes i all hovedsak en nedgang i medlemstallet blant utenlandsstudentene. Medlemstallet blant medisinstudentene i Norge har vokst omtrent i takt med det totale antallet medisinstudenter i Norge.

Medlemstall i yrkesforeningene 1994 – 2007

1994

2001

2003

2005

2006

2007

 % økn. 94 – 07

Af

3 224

3 752

3 966

4 191

4 258

4 510

39,9

LVS

515

531

540

567

589

607

17,9

Namf

468

430

416

396

391

375

–19,9

LSA

939

826

780

781

750

737

–21,5

Of

4 307

5 395

5 767

6 229

6 550

7 066

64,1

PSL

824

1 091

1 108

1 163

1 179

1 228

49,0

Ylf

3 119

4 707

5 108

5 728

6 109

6 033

93,4

Sum legemed lemmer

13 396

16 732

17 685

19 055

19 826

20 556

53,4

Studentmedlemmer

1 976

3 395

3 461

3 489

3 466

3 491

76,7

Totalt medlems tall

15 372

20 127

21 146

22 544

23 292

24 047

56,4

Anbefalte artikler