Verdens helse

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Omskjæring av menn halverer hivrisikoen

To randomiserte studier i henholdsvis Kenya og Uganda bekrefter nå at omskjæring av menn reduserer risikoen for hivinfeksjon. Studiene er nylig publisert i The Lancet (1, 2).

I den første studien ble nesten 2 800 hivnegative menn i alderen 18 – 24 år randomisert til omskjæring eller til å få utført omskjæring senere (1). Hivtest, klinisk undersøkelse og intervju ble foretatt seks ganger i løpet av to år. 22 menn i intervensjonsgruppen og 47 i kontrollgruppen testet positivt for hiv i løpet av studieperioden. Den beskyttende effekten av omskjæring ble beregnet til 60 %. Det var ingen forskjeller i seksualatferd i de to gruppene. I den andre studien, med nesten 5 000 menn i alderen 15 – 49 år og et tilsvarende studieopplegg, var effekten av omskjæring om lag 55 %, og heller ikke her var det forskjeller i seksualatferd mellom gruppene. Begge studiene ble avsluttet tidligere enn planlagt som følge av interimsanalyser.

Dette tyder på at omskjæring av unge menn bør inngå som en viktig del av kampen mot hiv/aids i Afrika. Det er likevel uklart hvordan helsemyndigheter og hjelpeorganisasjoner kan og bør gjennomføre tiltak for å gjøre omskjæring av unge menn mer vanlig, for i flere deler av Afrika er mange skeptiske til et slikt inngrep. Det er også usikkerhet knyttet til mulige endringer i seksualatferd etter omskjæring – unge menn kan føle seg trygge når det gjelder hivsmitte og dermed ha ubeskyttet sex med flere partnere. Tiltak for å øke bruken av kondom og å få menn til å ha færre seksualpartnere – og antiretroviral behandling – er fortsatt svært viktig i arbeidet mot hiv/aids.

Anbefalte artikler