En eldre mann med proteinuri og hyperkalsemi

Maria Adele Mastroianni, Helge Skjønsberg, Yong Shi, Anders Skinningsrud, Gustav Peter Blom, Johannes Elias Barstad, Erik H. Strøm Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 2665 – 7.

I denne artikkelen i Tidsskriftet nr. 20/2006 var pilene i figurene som viste urin- og serumimmunfiksasjonselektroforese, plassert feil. Det skulle dessuten vært opplyst at elektroforesen var gjort med generell proteinfarging og med antistoffer rettet mot IgG (G), IgA (A). IgM (M), Ig kappa (K) og Ig lambda (L).

Her er figurene med rett plasserte piler:

Figur 1  Påvisning av monoklonale frie lette λ-kjeder (←) ved urinimmunfiksasjonselektroforese

Figur 2  Serumimmunfiksasjonselektroforese. Påvisning av små mengder av komplett IgG-κ katodisk i γ -sonen (⇐) og monoklonale frie lette λ-kjeder (←) med samme mobilitet som i urin

Anbefalte artikler