Tarmslyng etter abdominalkirurgi

Kjetil Søreide Om forfatteren
Artikkel

Risikoen for gjentatt tarmslyng etter kirurgi er høyest hos unge pasienter.

Hos pasienter som gjennomgår abdominalkirurgi, er det livslang risiko for å utvikle gjentatte adheranser og tynntarmsobstruksjon. Franske forskere har analysert forekomsten av residiv etter kirurgi for tynntarmsobstruksjon hos 286 pasienter i en prospektiv studie (1).

Gjennomsnittlig oppfølgingstid var 41 måneder. Total kumulativ insidens for tilbakefall var 16 % ved alle behandlede ileustilfeller, og residivraten rundt 6 % for dem som ble behandlet kirurgisk. Alder < 40 år og komplekse adheranser var sterkest assosiert med residiv (hasardratio henholdsvis 3,0 og 3,8). For kirurgisk behandlede residiver var komplekse adheranser og postoperative komplikasjoner de sterkeste risikofaktorene (hasardratio henholdsvis 3,6 og 5,6).

– Bortsett fra det at alder er sterkeste risikofaktor, er resultatene i tråd med funn fra en større norsk studie (2), sier professor Asgaut Viste ved Gastroenterologisk kirurgisk seksjon, Haukeland Universitetssjukehus.

– Studien gir et godt bidrag til vår epidemiologiske kunnskap om utvikling av adheranseileus. Siden risikoen for residiv av ileus er så stor, vil preventive faktorer for å unngå ny ileus etter kirurgi være viktig. Problemet er imidlertid at det til nå ikke er noen gode og sikre metoder for å forhindre adheransedanning, bortsett fra skånsom kirurgisk behandling av alt vev og at man forsøker å unngå komplikasjoner, sier Viste.

Anbefalte artikler