Suprapubisk kateter best ved bukkirurgi

Kjetil Søreide Om forfatteren
Artikkel

Bruk av suprapubisk kateter gir bedre pasienttilfredshet og mindre bakteriuri enn transurethralt kateter, viser metaanalyse.

Suprapubisk kateter

En britisk forskergruppe har gjort et systematisk søk for å finne randomiserte studier der man har sammenliknet transurethral og suprapubisk katetertilgang mot funn av bakteriuri, pasienttilfredshet og behov for rekateterisering (1).

Ved innleggelse av transurethralt kateter etter bukkirurgi ble det påvist signifikant forhøyet risiko for bakteriuri (RR 2,0) samt mer smerte og ubehag (RR 2,9), men ikke forskjell i behov for rekateterisering. Suprapubisk kateter bør foretrekkes hos pasienter som gjennomgår bukkirurgi, konkluderer forfatterne.

– Dette er en meget god metaanalyse av et oversett problem innen abdominalkirurgien, sier professor Arne Wibe ved Kirurgisk avdeling, St. Olavs Hospital.

– Resultatene viser at suprapubisk kateterisering er bedre enn transurethral kateterisering. Dessuten ses det en tendens til at suprapubisk metode reduserer behovet for rekateterisering når kateteret er fjernet postoperativt. Dette har trolig sammenheng med at transurethral tilgang kan gi urethrale lesjoner. Personlig har jeg gode erfaringer med suprapubisk metode brukt ved reservoarkirurgi ved ulcerøs kolitt. Risikoen for uroplani eller «slapp blære» synes minimal. Jeg tror vi må vurdere å ta i bruk suprapubisk kateter som rutinemetode ved abdominalkirurgi også i Norge, sier Wibe.

Anbefalte artikler