Palliativ kjemoterapi ved lungekreft kan begrenses

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Palliativ kjemoterapi utover tre kurer gir verken høyere overlevelse eller bedre livskvalitet hos pasienter med avansert ikke-småcellet lungekreft. Det viser en ny norsk studie.

  Hvert år rammes over 2 000 mennesker i Norge av lungekreft. Ca. 900 av dem har utbredt lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft ved diagnosetidspunktet. Det betyr at behandlingsintensjonen er palliativ. Standardbehandlingen er kjemoterapi med to stoffer.

  Studier med eldre og mer toksiske cytostatika har antydet at en begrenset behandlingstid er tilstrekkelig. Nå har man for første gang undersøkt spørsmålet med en moderne og godt tolerert kombinasjon av to midler i en fase 3-multisenterstudie i Norge og Sverige (1). Studien ble gjennomført i regi av Norsk Lungecancergruppe. 297 pasienter (260 i Norge) med ikke-småcellet lungekreft i stadium III B og IV ble randomisert til tre eller seks kurer med karboplatin og vinorelbin.

  I løpet av 23 måneder ble ca. 20 % av alle aktuelle pasienter i Norge inkludert. Studien var representativ for klinisk rutinepraksis, siden 45 % av pasientene var over 65 år og 76 % i TNM-stadium IV.

  Kjemoterapien ble godt tolerert – tre og seks kurer ble fullført av henholdsvis 78 % og 54 %. Overlevelse, helserelatert livskvalitet og andelen som fikk bivirkninger var lik i de to gruppene.

  Vi konkluderer med at kjemoterapi utover tre kurer verken gir bedre livskvalitet eller høyere overlevelse. Resultatet kan bidra til lavere ressursbruk. Minst like viktig er det at den krevende dialogen mellom lege og pasient blir enklere, da det allerede ved oppstart er klart hvor mange kurer man maksimalt skal gi.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media