Luftforurensning gir hjerte- og karsykdom

Geir Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

Kvinner som over tid er utsatt for luft med små forurensende partikler, har økt risiko for kardiovaskulær sykelighet og død.

I en studie fra 36 større byer over hele USA ble 66 000 tidligere hjertefriske, postmenopausale kvinner fulgt opp i gjennomsnittlig seks år (1). Dataene ble analysert etter grad av luftforurensning i området der kvinnene bodde. 1 800 kvinner fikk diagnostisert en hjerte- og karlidelse med eller uten dødelig utgang.

Mengden partikler med diameter < 2,5 µm (PM2,5) var 3,4 – 28 µg per kubikkmeter luft. For hver 10 µg økning i forurensning, økte risikoen med 24 % for kardiovaskulær sykdom og 76 % for kardiovaskulær død.

– Resultatene er i tråd med flere tidligere studier i USA, Asia og Europa. Det nye er at kun kvinner er studert. Fra 2000 har det åpenbart vært god tilgang på data om PM2,5 i motsetning til tidligere studier, hvor man stort sett har målt PM10, sier overlege Bjørn Hilt ved Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital.

– Forfatterne har beregnet lokale årlige gjennomsnitt for perioden 1994 – 98 og har brukt det som uttrykk for eksponering hos deltakerne. Innsamlingen av data for kardiovaskulære utfall foregikk lite standardisert. Målene synes derfor å være nokså grove både for forklaringsvariablene og for utfallene.

Forfatterne gir ingen opplysninger om andre typer målte forurensninger med tilknytning til hjerte- og karsykelighet, for eksempel nitrogenoksider, dvs. mikropartikler med diameter < 0,1 µm. Disse bidrar ikke så mye til vekt ved vanlig måling av luftforurensning, men er til gjengjeld så små og mange at de utgjør stor overflate og kan ha stor biologisk effekt. Trolig har det desto større interesse å påvise hvilken innvirkning slik miljøeksponering har på risikoen for hjerte- og karsykdommer, sier Hilt.

Anbefalte artikler