Verdens helse

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Færre dør av kreft i USA

Antall dødsfall som følge av kreft i USA er synkende. I 2004 var antall dødsfall 3 014 lavere enn i 2003 og 3 383 lavere enn i 2002. Dette var første gang på over 70 år at det absolutte antall dødsfall som følge av kreft sank.

Disse tallene går frem av oppdatert kreftstatistikk fra American Cancer Society (1, 2). Reduksjonen i antall dødsfall gjelder først og fremst kreft i tykktarm og endetarm, noe som kan tilskrives økt screening med koloskopi, der premaligne tarmpolypper oppdages og fjernes.

Den totale kreftinsidensen blant amerikanere har sunket hvert år fra 1990/91; fra 1991 til 2004 sank den alderjusterte insidensraten for kreft med 13,6 %. Blant menn utgjør kreft i prostata og lunger og bronkier over halvparten av alle tilfeller av nyoppdaget kreft. Hos kvinner gjelder det samme for kreft i bryst, lunger og bronkier og tykk- og endetarm. Antall tilfeller av lungekreft fortsetter å synke blant amerikanske menn, mens stigningen blant kvinner ser ut til å flate ut. Dette kan forklares med utviklingen for røykevaner blant menn og kvinner.

Både insidens og dødsrater for kreft var høyere blant afroamerikanske menn enn for hvite menn, i 2004 henholdsvis 15 % og 38 % høyere. For kvinner var tilsvarende tall 9 % lavere og 18 % høyere. Kreft hos afroamerikanere var oftere mer langtkommen på diagnosetidspunktet enn hos hvite, og femårsoverlevelsen innen hvert stadium var lavere. Slike forskjeller kan forklares med ulik tilgang og kvalitet på helsetjenester, biologiske faktorer eller begge deler.

Anbefalte artikler