()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen kan ikke gi sin støtte til et forslag om fremlegging av politiattest ved søknad om opptak til universitets- eller høyskoleutdanning som fører til godkjenning som helsepersonell.

  I forslaget som ble sendt på høring med svært kort høringsfrist, legger Kunnskapsdepartementet opp til at personer som ønsker seg inn på universitets- eller høyskoleutdanning som kan lede frem til autorisasjon som helsepersonell, allerede på tidspunktet for søknad om opptak på grunnutdanningen skal fremlegge politiattest som viser om vedkommende har vært siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn eller personer med utviklingshemning, samt andre seksualforbrytelser.

  Forslaget innebærer at politiattest skal fremlegges både ved tidspunktet for opptak på grunnutdanning og ved ev. videreutdanning. Bakgrunnen for forslaget er et ønske om å minimere risikoen for at svake grupper som barn og personer med psykisk utviklingshemming utsettes for den nevnte typen overgrep.

  Savner nærmere utredning

  Savner nærmere utredning

  Legeforeningen er overordnet enig i at det er svært viktig å beskytte barn og personer med utviklingshemning mot seksuelle overgrep og mot andre former for fysiske overgrep. Foreningen ser også at helsepersonell – inkludert helsepersonell under utdanning – gjennom sitt yrke kan befinne seg i situasjoner og/eller posisjoner, der muligheten for å gjennomføre slike overgrep er særlig til stede, og at det derfor kan være et særlig beskyttelsesbehov. Legeforeningen mener imidlertid at det konkrete forslaget ikke er tilstrekkelig utredet, og har derfor bedt departementet om å sende forslaget på ny høring med grundig utredning.

  I sitt høringssvar legger Legeforeningen til grunn at Kunnskapsdepartementets initiativ skal sees i lys av lovendringene i blant annet helsepersonelloven § 20a, som trer i kraft den 1.4. 2007. Her slås det uttrykkelig slått fast at plikten til å legge frem politiattest ikke gjelder for personer som bare sporadisk yter tjenester til barn og/eller personer med utviklingshemning og som vanligvis ikke vil være alene med disse persongruppene. Foreningen savner i lys av denne bestemmelsen en synliggjøring av det konkrete behovet for fremleggelse av politiattest i forbindelse med søknad om opptak til universitets- eller høyskoleutdanning.

  Vil ikke gjelde alle

  Vil ikke gjelde alle

  Foreningen peker også på at det foreliggende kravet om fremleggelse av politiattest ved studieopptak ikke tar hensyn til at en del av dem som etter hvert oppnår ansettelse som helsepersonell i Norge gjennomfører sin utdanning i utlandet hvor det er usikkert om det stilles tilsvarende krav om politiattest. Per i dag er det om lag 2 250 norske medisinstudenter i utlandet.

  – Det er også problematisk at departementet ikke har redegjort nærmere for hvilke konsekvenser eventuelle relevante anmerkninger på politiattesten skal ha, mener Legeforeningen, som dessuten synes det er uklart hvilke konsekvenser det skal ha dersom siktelsen mot en person som har vært siktet for seksuelt overgrep mot barn og/eller personer med utviklingshemming, frafalles på grunn av manglende bevis eller fordi vedkommende finnes å være uskyldig. – Dette må anses å være en betydelig utfordring i forhold til den enkeltes rettssikkerhet, skriver Legeforeningen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media