Ambulanseflytjenesten i Norge

Anne Sofie Torp Om forfatteren
Artikkel

Den flyoperative koordineringen bør skje fra én flyoperatøruavhengig sentral, mener Legeforeningen.

Luftambulansetjenesten ANS har foreslått en fremtidig struktur for ambulanseflytjenesten i Norge. Det er de fem regionale helseforetakene som eier tjenesten som har ansvar for den operative delen av luftambulansetjenesten i Norge.

Legeforeningen støtter i hovedsak endringene som er foreslått, men mener at utredningen på flere områder gir et ufullstendig beslutningsgrunnlag. Den tar utgangspunkt i at dagens bruk av ambulansefly er riktig, og velger ikke å belyse dagens drift utover oppdragstype og hastegrad. Legeforeningen savner imidlertid data som belyser diagnosegrupper, samt omfang av samtidighetskonflikter. Videre etterlyser foreningen dokumentasjon og vurderinger om hvorvidt dagens drift er hensiktsmessig med hensyn til bruk av tjenesten og fordeling av ressursene i regionen.

I forslaget konkluderes det med at ambulanseflyet kan flyttes fra Brønnøysund til Bodø uten at det vil få konsekvenser for tilbudet for befolkningen på Helgeland. Legeforeningen er enig i at det å flytte flyet gir en bedre ressursutnytting av spesialisert personell som anestesilege og kuvøseteam. Men samtidig velger man å øke aktiveringstid. Kombinasjonen av økt aktiveringstid sammen med omlokalisering av flyet til Bodø vil kunne gi et dårligere tilbud i forbindelse med akutt- og primæroppdrag på Helgeland, mener Legeforeningen. Flytting av flyet til Bodø forutsetter derfor, etter Legeforeningens mening, at man beholder dagens aktiveringstid på 30 minutter.

Når det gjelder de andre basene mener Legeforeningen at de foreslåtte endringene vil kunne gi bedret ressursutnyttelse, og at endring av aktiveringstid fra 30 til 60 minutter i Nord-Norge ikke er en reell endring, men snarere en erkjennelse av faktisk responstid med nåværende hjemmevaktordning.

Legeforeningen mener videre at det bør sikres beredskap for transport av intensivpasienter med særlige behandlingstilbud. For at personellet skal kunne få tilstrekkelig kompetanse og erfaring bør ansvaret for slik transport tillegges én eller to luftambulansebaser.

Utredningen foreslår også at muligheten for bruk av «helsefly» bør utredes. Legeforeningen stiler seg positiv til dette og mener at «helsefly» vil kunne bidra til å avlaste ambulanseflytjenesten.

Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/index.gan?id=114817

Anbefalte artikler