Viktige faktorer ved virusrelatert kreft

Anne Forus Om forfatteren
Artikkel

Spesifikke genforandringer kan bidra til at infeksjon med humant papillomvirus gir livmorhalskreft.

Bjørn Inge Bertelsen. Foto Bendik Nordanger

Livmorhalskreft er den nest hyppigste kreftformen hos kvinner på verdensbasis. Infeksjon med visse typer av humant papillomvirus (HPV) er nødvendig for utvikling av livmorhalskreft, men det er ikke alle kvinner med HPV-infeksjon som får kreft. Bjørn Inge Bertelsen og kolleger ved Avdeling for patologi, Gades Institutt, har studert betydningen av molekylære endringer, forekomst av HPV-virus og effekt av laserbehandling. Resultatene presenteres i avhandlingen Uterine cervical neoplasia. Aspects of biology and pathology, som Bertelsen forsvarte for dr.med.-graden 18.1. 2007.

– Immunhistokjemi med fosforyleringsspesifikt antistoff viste at svulster i livmorhalsen ofte har økt aktivitet av kinasen AKT. PCR-analyser viste at forklaringen trolig er amplifikasjon av genet PIK3CA. Dette kan bidra til kreftutviklingen hos kvinner med onkogen HPV-infeksjon, sier Bertelsen.

Laserbehandling ved tidlige stadier var effektivt dersom alt det syke vevet ble fjernet. Studier av prøver fra en periode på 75 år viste at både forekomst av HPV-infeksjon og antall virustyper har økt.

– Vi isolerte og analyserte DNA fra parafinblokker som har vært lagret i opptil 75 år, og fant HPV-virus i 61 % av blokkene fra 1930 – 60, mot 89 % i perioden 1992 –  2004. I blokkene fra 1930-årene fant vi bare HPV16. Dette kan være et tegn på at det har skjedd en endring av HPV-typepanoramaet etter 1930, sier Bertelsen.


AKT: Viktig signalmolekyl. AKT er en proteinkinase som er involvert i cellenes overlevelsesmekanismer. Aktiv, fosforylert AKT bidrar til å hemme apoptose, eller programmert celledød, en prosess som settes i gang når cellen skades, infiseres av virus eller utsettes for stress (for eksempel sult), eller DNA ødelegges. Dette kan føre til at celler med unormalt DNA overlever og deler seg videre, slik tilfellet er med kreftceller.

PIK3CA: Koder for en del av fosfatidylinositolkinasen PI3K som kan utløse fosforylering og dermed aktivering av AKT.

PCR: Polymerasekjedereaksjon.

HPV: Humant papillomvirus. HPV16, 18, 31 og 45 er assosiert med livmorhalskreft. Andre varianter av viruset kan være assosiert med vorter på hender, føtter og i genitalia.

www.tidsskriftet.no/doktoravhandlinger

Anbefalte artikler