Riktig legemiddelbruk ved hjerteinfarkt

Anne Forus Om forfatteren
Artikkel

En norsk studie gir forklaring på behandlingsdilemmaer ved hjerteinfarkt, og viser at pasientene får adekvat medikamentell behandling.

I en tremånedersperiode i 1999 – 2000 ble over 900 pasienter med akutt hjerteinfarkt innlagt ved 16 norske sykehus. Elena Kvan ved Institutt for farmakoterapi, Universitetet i Oslo, har undersøkt legemiddelbehandling under oppholdet, og seks måneder og 2,5 år etter utskrivning.

– Tidligere observasjonsstudier har pekt på at ACE-hemmere blir underdosert, men i disse studiene sammenliknet man med måldosene i kliniske studier. Når man ser på dosering i forhold til faktisk oppnådd dose, viser det seg at dosering av ACE-hemmere er nær det korrekte, sier Kvan.

Tidligere studier har vist at trombolytiske medikamenter brukes mindre hos diabetespasienter med akutt hjerteinfarkt enn hos andre.

– I vår studie kunne vi vise at det skal være slik fordi diabetespasienter oftere får en type hjerteinfarkt som skal behandles med andre typer legemidler, sier Kvan.

Hun fant også ut at kardioprotektive legemidler brukes like mye hos pasienter over 80 år som hos de yngre, med unntak av statiner. Det sistnevnte var overraskende, siden legene i høy grad aksepterte prinsippet om å bruke sekundærprofylaktiske legemidler til de aller eldste pasientene.

Kvan forsvarte avhandlingen Studies on drug therapy in myocardial infarction. The infarction and pharmacotherapy (INPHARM) study for dr.med.-graden 15.12. 2006.

Anbefalte artikler