Rehabiliteringsmedisin med vekt på smerter

Lena Lande Wekre Om forfatteren
Artikkel

Borg, J

Gerdle, B

Grimby, G

Rehabiliteringsmedicin

Teori och praktik. 344 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2006. Pris SEK 383

ISBN 978-91-44-04507-8

Dette er en svensk lærebok, og målgruppene er leger, fysioterapeuter og ergoterapeuter under utdanning. I tillegg er den beregnet som en introduksjon til spesialistutdanningen i rehabiliteringsmedisin, geriatri og nevrologi. De fire redaktørene er alle professorer i rehabiliteringsmedisin og har lang erfaring. Det er 64 forfattere, de fleste leger, men også flere andre fagpersoner med lang erfaring fra rehabilitering og smertemedisin har bidratt.

Det er 36 kapitler i fire hoveddeler. Først er det en allmenn del, som innledes med et kapittel om rehabiliteringsmedisinens utvikling og nåværende plass i helsevesenet. I tillegg er det en beskrivelse av begreper og metode. Dette er naturlig nok knyttet til utviklingen av fagfeltet i Sverige. Videre får leseren en innføring i WHOs International Classification of Function (ICF), ulike måleskalaer og utfallsmål for utredning av kronisk smerte. Dessuten er det en generell innføring i prosesser og arbeidsmetoder innen rehabilitering. Kapitlet om forsikringsmedisin og arbeidsrehabilitering er spesielt viktig, og temaet kunne gjerne vært viet enda større plass.

De to neste hoveddelene, Utredning og rehabilitering ved smertetilstander og Utredning og rehabilitering ved skader og sykdommer i nervesystemet, er grundige og faglig sett meget gode. Her er det mye å lære om smerteutredning, og det gis mange råd om nyttige registreringsverktøy. Smerter i nakke og korsrygg, nakkesleng, arbeidsrelaterte smerter og fibromyalgi er beskrevet i egne kapitler. Jeg savner likevel en overordnet diskusjon rundt begrepet smerte. I den delen som omhandler skader og sykdommer i nervesystemet, er det lagt vekt på tilstander som byr på rehabiliteringsmedisinske utfordringer og dermed stiller krav til den helhetlige tenkningen jeg synes er rehabiliteringsmedisinens hovedpilar.

I den siste delen, Utredning og behandling ved andre tilstander, er rehabilitering av stressrelaterte tilstander, hjerte- og karsykdommer og alvorlige brannskader hos voksne beskrevet. Disse kapitlene er korte og informative, men virker noe løsrevet fra resten av boken.

Rent pedagogisk er boken litt kjedelig. Man ville ha tjent på å bruke flere fotografier, illustrasjoner og pasientkasuistikker for å myke opp teksten. I en bok som er beregnet på grunnutdanning, bør det også være en god ordliste der de vanskelige ordene forklares.

Rehabiliteringsmedicin handler i stor grad om utredning og rehabilitering av smerter og skader og sykdommer i nervesystemet. Dette burde kommet frem i tittelen eller som undertittel. For meg handler rehabilitering om helhet og samhandling, og dette perspektivet drukner lett i den gjennomgående vekt på smerter.

Dette er en faglig sterk innføringsbok i de to hovedområdene smerter og skader og sykdommer i nervesystemet og kan anbefales både i grunnutdanningene og i de spesialistutdanningene der dette står sentralt. En innføring i rehabiliteringsmedisin som fag fordrer annen litteratur i tillegg.

Anbefalte artikler