Om hjerneslag for pasient og pårørende

Ole Morten Rønning Om forfatteren
Artikkel

Stein, J

Silver, J

Frates, EP.

Life after stroke

The guide to recovering your health and preventing another stroke. 350 s, tab, ill. Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press, 2006. Pris USD 19

ISBN 978-0-8018-8364-4

Hver dag får mer enn 40 nordmenn hjerneslag. Hver fjerde slagpasient opplever å få et residiv. Helsevesenets innsats inkludert informasjon er størst de første dagene og ukene etter slaget. Mange lever videre med konsekvensene av et slag, og det er et stort behov for kontinuerlig informasjon. Nye spørsmål og ny usikkerhet kan oppstå sent i forløpet av sykdommen.

Målgruppen for denne boken er personer som selv har hatt et hjerneslag og deres pårørende. Forfatterne skriver at mange har behov for langt mer informasjon om sykdommen enn det man kan gi i en vanlig konsultasjon. Boken skal derfor være et supplement til den informasjonen som legen og annet helsepersonell kan gi.

Forfatterne beskriver hvordan et hjerneslag oppstår og hvordan forskjellige deler av hjernen kan skades. Boken er delt inn i fem hoveddeler som bl.a. omfatter en beskrivelse av hva hjerneslag er, rehabilitering samt forebygging av nytt slag medikamentelt og ved endret livsstil. Den siste delen inneholder et kapittel om hvordan man i praksis systematisk kan gjennomføre endringer for å redusere risiko for nytt slag. De fem hoveddelene er inndelt i til sammen 19 kapitler, og det er mange nyttige tabeller og noen figurer. Forfatterne krydrer boken med flere kasuistikker.

Boken er lettlest og kan med fordel leses sammenhengende fra begynnelse til slutt. Innholdet er lett tilgjengelig uten for mye medisinsk terminologi. Stoffet har en kronologisk logisk oppbygning. Den starter med hva et slag er og avsluttes med hva man selv kan gjøre for å unngå et nytt slag. Forfatterne har også lagt vekt på problemer knyttet til emosjonelle vansker.

At boken er engelskspråklig, kan være en hindring for enkelte i målgruppen. Det finnes noen norske nettsider om slag, men informasjonen i denne boken er naturligvis langt mer omfattende enn på disse sidene. Life after stroke er skrevet for et amerikansk publikum, noe som preger boken. Slagbehandlingen i USA skiller seg på enkelte områder fra behandlingen i Skandinavia. Slagenheter er nesten ikke nevnt.

Til tross for enkelte svakheter anbefales denne boken til slagpasienter og pårørende som ønsker mer informasjon. Det store opplaget viser at det er behov for den. Sannsynligvis er det behov for en slik bok også på norsk.

Anbefalte artikler