Viktig å bygge nettverk

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Betydningen av å bygge nettverk var blant temaene da regionsutvalgenes oppgaver og funksjon nå og i tiden fremover ble drøftet på fellesmøte mellom regionsutvalgene i februar.

  Sigrun Solberg (vest), Bodil Aasvang Olsen (sør) og Svein Aarseth (øst) leder regionsutvalgene i sin region. Foto Cecilie…
  Sigrun Solberg (vest), Bodil Aasvang Olsen (sør) og Svein Aarseth (øst) leder regionsutvalgene i sin region. Foto Cecilie Bakken

  Medlemmer fra alle de fem regionsutvalgene deltok i tillegg til konserntillitsvalgte.

  Generalsekretær Terje Vigen innledet fellesmøtet med en gjennomgang av bakgrunnen for regionsutvalgenes opprettelse og hvordan utvalgene nå er en del av Legeforeningens lovbestemte organer. Utvalgene skal særlig ha sin oppmerksomhet på organisering av helsetjenester og den helsepolitiske utvikling i regionen, og i størst mulig grad opptre i samråd og samhandling med lokalforeningene og yrkesforeningenes tillitsvalgte i regionen.

  Bodil Aasvang Olsen, leder av regionsutvalg Sør, og Knut Isaksen, medlem av regionsutvalg Midt-Norge, holdt hvert sitt innlegg om regionsutvalgenes oppgaver nå og i tiden fremover.

  Udefinert posisjon

  Udefinert posisjon

  Innleggene fremhevet betydningen av å bygge opp nettverk og ivareta gode interne prosesser som viktig for ivaretakelse av regionsutvalgets oppgaver og funksjon. Samtidig erkjennes det at utvalgene foreløpig har en relativt udefinert posisjon, og at denne usikkerheten kan oppleves problematisk.

  Innleggene ble etterfulgt av en engasjert diskusjon. Det var enighet om at regionsutvalgene har et potensiale for mer synlig og aktiv virksomhet. Behovet for å ivareta Legeforeningens faglige og helsepolitiske stemme overfor de regionale helseforetakene ble sterkt fremhevet. For å utvikle regionsutvalgene videre er engasjementet i utvalgene helt sentralt, og for å opprettholde engasjementet over tid er det også viktig å se konsekvenser av det arbeid som gjøres i utvalgene, ble det sagt. Mer kontakt og informasjonsutveksling med Legeforeningen sentralt samt økte ressurser ble av møtedeltakerne fremholdt som viktig for å kunne oppnå dette.

  Må fronte faget

  Må fronte faget

  Erfaringen generelt er at det er en relativt tung og vanskelig prosess å få innpass overfor regionalt helseforetak (RHF) som regional faglig og helsepolitisk premissleverandør. Det er betydelig variasjon i hvilken grad de regionale helseforetakene har valgt å ha kontakt med og benytte seg av regionsutvalgenes faglige kompetanse. Diskusjonen fremhevet behovet for at regionsutvalgene fronter faget overfor de regionale helseforetakene og bidrar til å belyse faglige konsekvenser av vedtak i RHF-ene. Betydningen av at regionsutvalgene knytter til seg Akademikernes konserntillitsvalgte i helseregionen ble av svært mange trukket frem som helt nødvendig for å kunne skape et aktivt påvirkende regionsutvalg overfor helseforetakene.

  Fellesmøtet inngår for øvrig som et element i den pågående prosessen med å følge opp undersøkelsen om regionsutvalgene som ble lagt frem for landsstyret i 2006. Det skal gjennomføres en intervjuundersøkelse for å innhente synspunkter på hvordan regionsutvalgenes funksjon og oppgaver kan tydeliggjøres og utvikles, og hvilke arbeidsmåter som kan bygge opp under utvalgenes rolle. Undersøkelsen gjennomføres av forsker Inger Marie Stigen ved Norsk institutt for by- og regionsforskning. Hun deltok derfor også på fellesmøtet. Undersøkelsen skal legges frem for landsstyret i 2007.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media