Ikke sluskeri eller ond vilje

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Tidsskriftets forfatterveiledning har endret seg mye gjennom årene. Vi har tidligere gjengitt forfatterveiledningen anno 1922 (Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 2859). Denne var identisk med veiledningen som ble trykt tre år tidligere. Men i 1919 tillot redaksjonen seg også et lite hjertesukk (1919; 39: 915 – 7).

Om indsendte artiklers optagelse i «Tidsskriftet».

Til vore ærede indsendere og medarbeidere!

(…)

Samtidig ønsker vi gjerne at gjøre opmerksom paa følgende, da vi ikke sjelden faar klage fra indsendere og medarbeidere over, at deres artikler og notiser ikke kommer ind straks eller saa snart, som ofte ønskelig kunde være.

a) Som regel gaar vi efter det gamle ordsprok om, at den, som kommer først til møllen, faar først malt.

(…)

g) Hvis vore kjære medarbeidere etc. vilde overta redaktionen bare for 1/2 aar, tror vi, de lettere vilde forstaa vanskeligheten ved at være redaktør, – naar man ikke kan trykke et ubegrænset antal ark pr. gang NB., men det kan ikke vi.

Tør vi efter disse retledende bemerkninger haabe paa litt bedre forstaaelse end desværre ikke sjelden hittil, og at vore indsendere vil forstaa, at det ikke er sluskeri eller ond vilje, naar en artikel maa ligge over, vil disse linjer ha naadd sin hensigt.

1ste novbr. 1919. «Tidsskriftet»s redaktion.

Anbefalte artikler