Ergoterapi gir bedre funksjonsnivå ved demens

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Systematisk trening av både pasienter og pårørende bedrer funksjonsnivået til pasienter med demens og letter omsorgspersonenes hverdag.

Effekten av farmakologisk behandling ved demens er variabel. I en nederlandsk randomisert, kontrollert studie har man nå undersøkt virkningen av ikke-medikamentell intervensjon (1).

Studien omfattet 135 pasienter over 64 år med mild til moderat demens og deres omsorgspersoner. Halvparten deltok på ti sesjoner med ergoterapi i løpet av fem uker, mens den andre halvparten utgjorde kontrollgruppen. Pasientene fikk trening i meningsfulle aktiviteter, og det ble lagt vekt på å oppøve strategier for å kompensere for den kognitive svikten og på nødvendige justeringer av omgivelsene.

Etter 12 uker hadde intervensjonsgruppen bedret seg klart både når det gjaldt pasientenes evne til å klare seg i dagliglivet, og den subjektive belastningen på de pårørende, mens det var skjedd en forverring hos kontrollgruppen.

– Dette viser at ikke-farmakologiske tiltak har svært god effekt ved demens, sier professor Torgeir Bruun Wyller ved Geriatrisk avdeling, Ullevål universitetssykehus. Det er tankevekkende at man i intervensjonsgruppen fant en klar symptomforbedring over tid til tross for demenssykdommens progredierende natur. Effekten er betydelig, noe som illustreres av at den er høygradig statistisk signifikant til tross for den beskjedne utvalgsstørrelsen. Mer enn hver annen intervensjonspasient oppnådde en klinisk betydningsfull forbedring.

Dette er bedre enn hva som er oppnådd med noe legemiddel, og det illustrerer også hvilket potensial det er for forbedring innen demensomsorgen, sier Wyller.

Anbefalte artikler