Lavest legedekning i Vestfold

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel

Ved årsskiftet var det i Norge 249 innbyggere per yrkesaktiv lege under 70 år. Det er flest innbyggere per lege i Vestfold og færrest i Oslo og Troms, som har regionale funksjoner.

Ifølge Legeforeningens legeregister var det per 1.1. 2007 i Norge 18 746 yrkesaktive leger under 70 år. Dette tilsvarer 250 innbyggere per lege ifølge Statistisk sentralbyrås beregnede folkemengde per 1.1. 2007. I tabellen benytter vi imidlertid folkemengden per 1.10. 2006.

Andre kolonne i tabellen viser prosentandelen av legene som er godkjente spesialister, inkludert allmennmedisin. Denne andelen har vært synkende de senere årene. Det skyldes økningen i utdanningskapasitet som har resultert i en økende andel yngre leger. Andelen godkjente spesialister er høyest på Svalbard og i Vest-Agder, lavest i Finnmark. Det er en sterk samvariasjon mellom legenes gjennomsnittsalder og andelen spesialister. Gjennomsnittsalderen blant legene er høyest på Svalbard samt i Oslo, Vestfold, Vest-Agder og Telemark. Finnmark har den absolutt laveste gjennomsnittsalderen.

Mange spesialister har flere spesialistgodkjenninger. Gjennomsnittet blant spesialistene er 1,25 godkjenninger. Antall spesialistgodkjenninger per godkjent spesialist er høyest i Sør-Trøndelag og lavest på Svalbard og i Nordland.

Når det gjelder innbyggere per yrkesaktiv lege under 70 år som vises i siste kolonne, må det tas i betraktning at Oslo, Hordaland, Sør-Trøndelag og Troms ivaretar regionale funksjoner.

Oslo ivaretar regionsfunksjoner for to helseregioner som dekker over halvparten av landets befolkning. Oslo har dessuten mange riksdekkende funksjoner. Disse forholdene må selvsagt tas i betraktning når man sammenlikner innbyggere per lege fylkesvis. Finnmark har i svært mange år hatt den beste allmennlegedekningen i landet, men har relativt sett få leger innenfor spesialisthelsetjenesten. Vestfold har flest innbyggere per lege både innenfor allmennhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 1.1.2007

Yrkesaktive leger

Prosent spes.

Godkj. per spes.

Innb. per lege

Østfold

804

53,6

1,26

326

Akershus

1 658

54,8

1,22

306

Oslo

4 259

59,2

1,27

128

Hedmark

601

47,4

1,24

314

Oppland

587

49,1

1,24

312

Buskerud

776

55,4

1,25

318

Vestfold

655

59,8

1,23

341

Telemark

562

52,3

1,24

296

Aust-Agder

319

57,4

1,23

328

Vest-Agder

559

60,6

1,24

292

Rogaland

1 223

54,1

1,24

329

Hordaland

1 945

55,8

1,26

234

Sogn og Fjordane

335

47,5

1,25

317

Møre og Romsdal

797

49,0

1,27

308

Sør-Trøndelag

1 299

55,3

1,30

214

Nord-Trøndelag

401

50,1

1,27

321

Nordland

781

43,3

1,20

302

Troms

943

50,6

1,27

163

Finnmark

235

31,1

1,23

309

Svalbard

7

100,0

1,14

246

Hele landet

18 746

54,3

1,25

249

Anbefalte artikler