Verdens helse

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Forbedret barnehelse i Mexico

Mexico er et av sju land som er i ferd med å oppnå FNs tusenårsmål om redusert barnedødelighet innen 2015. Høy oppslutning om vaksinasjon og andre folkehelsetiltak, særlig dem rettet mot barn og kvinner, mer utdanning av kvinner og bedre vann- og sanitærforhold ser ut til å ligge bak en betydelig bedring av barns helse i Mexico de siste tiårene.

Basert på registerdata har forskere sett på mulige forklaringer på nedgangen i barnedødeligheten – fra 64 til 23 dødsfall per 1 000 levendefødte i løpet av 25 år. Nedgangen i dødelighet knyttet til diarésykdom var særlig stor. Polio, difteri og meslinger er utryddet, og barns ernæringsstatus er betydelig forbedret. Selv om det ikke er mulig å fastslå en sikker kausal sammenheng med folkehelsetiltak, gir tidsassosiasjon og biologisk plausible forklaringer grunn til å tro at slike tiltak har vært viktige. Dette går frem av en artikkel i The Lancet nylig (1). Rapporten er skrevet av forskere ved Mexicos nasjonale folkehelseinstitutt. En av forfatterne er knyttet til norske myndigheters arbeid med tusenårsmålene (2).

Forfatterne beskriver tiltakene som en diagonal tilnærming. En slik tilnærming forener vertikale tiltak, som betegner intensive, relativt kortvarige, ofte sykdomsspesifikke tiltak, og horisontale tiltak, som betegner mer langsiktige tiltak integrert med eksisterende helsetjenester og infrastruktur.

Anbefalte artikler