Telemedisin og den hjemmeværende pasienten

Per Hjortdahl Om forfatteren
Artikkel

Wootton, R

Dimmick, SL

Kvedar, JC

Home telehealth

Connecting care within the community. 280 s, tab, ill. London: RSM Press, 2006. Pris GBP 30

ISBN 1-85315-657-4

Den norske helsetjenesten står foran formidable utfordringer i årene fremover med eldrebølgen, samsykdommer og kronikerbølgen. Dette koblet med eskalerende kostnadsutvikling i institusjonshelsetjenesten og et stort behov for økt antall helsearbeidere, som det kan bli vanskelig å rekruttere, medfører at nye måter å organisere helsetjenesten på tvinger seg frem. En målsetting vil være å kunne la eldre pasienter og kronikere få bo hjemme så lenge som mulig under trygge medisinske forhold. Telemedisin knyttet til hjemmebaserte helsetjenester vil bli ett viktig element i denne utviklingen.

Målsettingen med boken er å beskrive og eksemplifisere hvordan telemedisin kan bli et hjelpemiddel i denne delen av primærhelsetjenesten. Autoritative kapitler omhandler bruk av telemedisin ved ulike kroniske sykdommer som diabetes, hjertesvikt, astma, hiv/aids og palliativ omsorg. Andre deler setter søkelyset på eldre og overvåking i hjemmet. Den kan skje ved «smarte hus» hvor sensorer fanger opp og formidler til helsearbeidere hendelser knyttet til pasienten, slik som fall, eller sensorer som sier ifra om pasienten har vært ute av sengen mer enn 30 minutter om natten. Forfatterne formidler ikke en ensidig hyllest av telemedisin, men diskuterer også farer og utfordringer ved hjemmebasert telemedisin slik som teknologifiksering, umyndiggjøring og etikk.

Boken er velskrevet, har gode eksempler og oppdaterte referanser. Selv om den omhandler telemedisin og i hovedsak retter seg mot spesielt interesserte leger og andre helsearbeidere, kan den også fungere som en god innføringsbok i helsetjenesteevaluering. Den har kapitler med relevant diskusjon om behovet for forskningsbasert evaluering, kostnad-nytte-analyser, brukertilfredshet og samfunnsmessige aspekter ved innføring av denne typen nye helsetjenester. Den gir en god forsmak på hva som vil komme i denne delen av helsetjenesten og anbefales den fremtidsorienterte medisiner.

Anbefalte artikler