Ny og oversiktlig fagbok i geriatri og demensomsorg

Brynjar Fure Om forfatteren
Artikkel

Krüger, RME

Evige utfordringer

Helsetjenester og omsorg for eldre. 314 s, tab, ill. Tønsberg: Aldring og helse, 2006. Pris NOK 395

ISBN 82-8061-056-1

Det er naturlig at søkelyset rettes mot sentrale temaer innenfor fagområdene geriatri og alderspsykiatri når professor Knut Engedal hedres med en fagbok på sin 60-årsdag. Totalt 18 forfattere med sentrale posisjoner innen geriatri, alderspsykiatri og demensomsorg har bidratt til å gjøre denne boken til spennende og lærerik lesing for alle med interesse for norsk eldreomsorg.

Evige utfordringer kan leses som en lærebok, og egner seg utmerket både for studenter og profesjonsutøvere i helsevesenet (medisin, sykepleie, psykologi, fysioterapi, ergoterapi etc). Medisinske og andre faguttrykk er gjennomgående forklart på en forståelig måte, og stoffet er derfor også tilgjengelig for personer uten spesiell fagkompetanse.

Kognitiv svikt og demenssykdom har naturlig nok fått en helt sentral plass, og forfatterne legger vekt på utredning, behandling og ikke minst videre omsorg i bred forstand etter at demensdiagnosen er stilt, sistnevnte både i forhold til pasienten selv og til de pårørende. Sykehusgeriatriens innhold generelt diskuteres med hovedvekt på evidensbaserte arbeidsformer innen geriatrien. I den forbindelse kastes også et sideblikk på forholdene i svensk geriatri. I tillegg til demens har andre store diagnosegrupper innen geriatri, som delirium og hjerneslag, fått egne kapitler.

Boken tar for seg kliniske poenger som kan overføres til den praktiske hverdagen, men setter også søkelyset på en mer overgripende ideologisk tenkning omkring demensomsorg og geriatri. Denne inkluderer organiseringen av helsetjenesten til eldre, både i sykehus og i førstelinjetjenesten. Den anbefales til alle som ønsker å skaffe seg en oversikt over aktuelle utfordringer innefor disse områdene. Etter min oppfatning er den så dekkende for hva som rører seg i norsk geriatri og demensomsorg i dag, at den også bør være obligatorisk lesing for spesialistkandidater i geriatri.

Anbefalte artikler