Nevrorehabilitering som tverrfaglig oppgave

Nils Erik Gilhus Om forfatteren
Artikkel

E„ Wæhrens

A„ Winkel

J, Gyring

Neurologi og neurorehabilitering

for ergoterapeuter og fysioterapeuter. 456 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2006. Pris DKK 548

ISBN 87-628-0511-8

Dette er en nyttig og interessant bok med bred appell til alle som arbeider innenfor fagfeltet nevrorehabilitering. Forfatternes ambisjon er å presentere relevant nevrologisk og nevromedisinsk viten sammen med grunnleggende rehabiliteringskunnskap samt spesialisert viten om rehabilitering hos mennesker med nevrologiske lidelser. Dette lykkes de med.

Boken har fire hovedavsnitt. Nevroanatomi, nevrofysiologi og nevropsykologi presenteres over vel hundre sider, med særlig vektlegging av hjernens plastisitet og oppbyggingen av funksjonelle, nevronale nettverk. Dette gir både kunnskap om og motivasjon for aktiv nevrorehabilitering. Kapitlene om motorikk og kognisjon er særlig viktige. Del 2 tar for seg de relevante sykdommene og skadene i nervesystemet på en oppdatert og systematisk måte, som også vil egne seg godt til oppslag. De to siste delene omhandler nevrorehabilitering mer spesifikt. Dels dreier det seg om begrep og organisering, dels om fagbeskrivelse innbefattet vurdering av metoder og programmer.

Til tross for at i alt 63 forfattere har bidratt, gir boken et enhetlig preg og med en klar og samordnet plan. Forfatterne er i hovedsak fordelt mellom leger, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Boken innfrir utvilsomt intensjonen om å gi støtte til evidensbasert praksis innenfor nevrorehabilitering, og kapitlene viser gjennomgående en slik solid forankring. Fysiologi og anatomi knyttes på en forbilledlig måte til klinisk praksis innenfor flere profesjonsfelt, og det demonstreres klart hvordan nevrorehabilitering er en tverrfaglig utfordring. I tillegg påpekes viktigheten av forskning, og boken stimulerer i seg selv til tverrfaglige forskningsoppgaver, noe som har vært en uttrykt målsetting for redaksjonen.

Nesten alle viktige aspekter er dekket. Imidlertid er autonome funksjoner og rehabilitering av disse gjennomgående altfor ufullstendig og usystematisk behandlet. Sykdomsspekteret er i hovedsak fyllestgjørende. Det savnes likevel et eget kapittel om cerebrovaskulære sykdommer i omtalen av nevrorehabilitering for enkeltsykdommer i tredje del. Boken er systematisk organisert, er enkel å finne frem i og har et lettlest språk, gode illustrasjoner og en meget tiltalende layout.

Bokens viktigste målgruppe er fysioterapeuter og ergoterapeuter. Dette er særlig tydelig i bokens siste del, der disse profesjonenes praktiske rehabiliteringsoppgaver vektlegges. Men boken er utvilsomt svært nyttig også for leger og for alle yrkesgrupper som er engasjert i nevrorehabilitering. Dens fremste styrke er vekten på vitenskapelig bakgrunn og teoretisk grunnlag samt det klare fokus på tverrfaglighet. Boken vil være med på å gi et felles faglig grunnlag for praktisk nevrorehabilitering og for forskning innen dette feltet.

Anbefalte artikler