Nært og personlig om psykoterapi

Ragnar Nesvåg Om forfatteren
Artikkel

S., Bratlie

Innblikk

251 s. Oslo: Arneberg forlag, 2006. Pris NOK 298

ISBN 82-91614-35-0

Psykiater Synnøve Bratlie har med denne boken ønsket å fortelle historier fra sin mangeårige virksomhet som privatpraktiserende psykoterapeut. Hun anslår at landets ca. 1 150 psykiatere i selvstendig heltidspraksis gir minst 175 000 timer psykoterapi per år. Boken er ment å gi leseren et innblikk i hva som foregår i de mange lukkede rom hvor slik behandling drives.

Forfatteren føyer seg inn i rekken av psykiatere med fortellinger fra terapirommet, hvorav de mest fremtredende har vært Irvin Yalom og Finn Skårderud. Mennesker som ønsker psykoterapi har ofte eksistensielle og relasjonelle problemer. Alle lesere med interesse for eget og andres indre liv vil derfor kjenne igjen temaene som beskrives i boken.

Innblikk er en stramt redigert og til dels godt skrevet bok om ti terapier av ulik lengde og type, men alle relativt vellykkede. Problemstillingene spenner vidt, fra somatisering til patologiske sorgreaksjoner. Forfatteren er selv nært og personlig til stede i fortellingene, slik at leseren forstår at terapeutens person og reaksjonsmønster har betydning for hvordan behandlingen utvikler seg. Terapeuten Bratlie virker å være allsidig orientert, slik at behandlingsform smidig tilpasses hver enkelt persons plager. Hun kan både sykmelde og forskrive medikamenter når det anses nødvendig, og hun møter personer i akutt krise på en mer aktiv måte enn personer med langvarige plager. Nettopp denne fleksibiliteten virker å være en viktig faktor for terapienes effekt.

En innvending mot boken er at den til tider kan være litt teknisk, som når ulike diagnoser beskrives med ICD-10-koder. For ordens skyld kan nevnes at den engelske forkortelsen PTSD faktisk har et godt norsk alternativ – posttraumatisk stresslidelse. Noen personer beskrives også litt sjablongmessig, og det går ut over fortellingenes skjønnlitterære verdi. At forfatteren gir detaljerte utregninger for hvor effektivt en psykoterapipraksis kan drives, fremstår som et innlegg i den aktuelle debatten om private behandlere driver luksusterapi. Etter min mening hører dette hjemme i mediene eller fagtidsskriftene, og ikke i en bok som denne. Mangelen på en nasjonal oversikt over private psykoterapeuters behandlingstilbud og kapasitet samt kriterier for hvem som kan ha nytte av slik behandling, burde i så tilfelle også nevnes.

Innblikk er likevel en god samling psykoterapeutiske fortellinger fra dagens Norge. Boken kan varmt anbefales for alle som lurer på hva psykoterapi er, og særlig for mennesker med psykiske plager som frykter at de ikke kan hjelpes.

Anbefalte artikler