(For) mye om smittevern i sykehjem

Jon Birger Haug Om forfatteren
Artikkel

BM, Andersen

Håndbok i hygiene og smittevern

Sykehjem og langtidsinstitusjoner. 385 s, tab, ill. Oslo: Ullevål universitetssykehus, 2006. Pris NOK 250. Bestilles fra Ullevål universitetssykehus.

ISBN 82-92230-10-6

Den foreliggende boken er ment å være et hjelpemiddel i det daglige, praktiske smittevern og hygienearbeid for ansvarlige og interesserte sykepleiere og leger i langtidsinstitusjoner og sykehjem. I tråd med dette er den utformet som en samling prosedyrer. Som håndbok har den en grei og solid innbinding, men hvorfor ikke lommeformat? En litt mer spenstig layout og mer utstrakt bruk av illustrasjoner og tabeller kunne også vært ønskelig. Med 385 tettskrevne sider hadde boken dessuten vunnet en del på en mer markert inndeling i viktige og mindre viktige avsnitt, og en mer stringent språkbruk ville økt lesbarheten. Det blir veldig mange ord. Kapittelinndelingen, eller snarere rekkefølgen av prosedyrene, er heller ikke gjennomført logisk oppbygd på tematikk, og dette gir boken et litt uryddig preg.

Man finner generelt fyldig og god omtale av tiltak mot de hyppigst forekommende infeksjonene hos beboere i langtidsinstitusjoner. Det gis også relevant informasjon om smittevern i forhold til ansatte ved disse institusjonene. Innholdet bærer dog preg av at redaktøren har sitt daglige virke ved et universitetssykehus og ikke et sykehjem. Den omtale som vies multiresistente bakterier, hovedsakelig MRSA, står knapt i forhold til problemets omfang ved de fleste av disse institusjonene. Det anvises dessuten et maksimalt omfang av tiltak som delvis går ut over nasjonale anbefalinger. Enkelte av anbefalingene ville det være vanskelig å gjennomføre for eksempel ved det universitetssykehuset denne anmelder arbeider.

Luftsmitteisolat for pasienter med influensa vil neppe bli satt høyt opp på investeringslisten til de fleste sykehjemsleger. I omtale av Legionella luftveisinfeksjon, riktignok sjeldent forekommende i langtidsinstitusjoner, anbefales luft- og dråpesmitteisolasjon de første 24 timer. Dette er det ingen indikasjon for verken i sykehus eller sykehjem. Pandemisk influensa og fugleinfluensa vies mye plass, men igjen beskrives tiltak som vesentlig vil komme til å være aktuelle for sykehus. Etter denne anmelders oppfatning burde store deler av denne teksten enten utelates eller kommet i vedleggs form som relevant bakgrunnsinformasjon.

Boken tar for seg alle tenkelige temaer innen smittevern og hygiene, og tross de anførte innvendingene lykkes forfatterne stort sett i å gi bakgrunnsinformasjon og praktiske anvisninger på en balansert måte. Dette er ikke en lærebok i smittevern, men et egnet grunnlagsmateriale for sykepleiere og leger som vil utarbeide egne, lokale prosedyrer og retningslinjer. Slik sett er dette utfyllende litteratur i forhold til Nasjonalt folkehelseinstitutts nylig publiserte veiledning (1).

Anbefalte artikler