God innføringsbok om hjerterehabilitering

Trine Tegdan Moholdt Om forfatteren
Artikkel

Mæland, JG.

Helhetlig hjerterehabilitering

2. utg. 158 s, tab, ill. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2006. Pris NOK 298

ISBN 82-7 634-715-0

Målgruppen er leger, fysioterapeuter, sykepleiere og andre som tar hånd om hjertepasienter under og etter sykehusopphold. Dette er ment som en innføringsbok, og er en revidert og litt utvidet versjon av den første utgaven, som kom i 1995 (1). Intensjonen er å se rehabilitering i et helhetlig perspektiv med vekt på pasientens egen innsats for å øke sin funksjonsevne.

Gjennom 13 kapiteler omtales ulike sider av hjerterehabilitering. Boken er lettlest og leseren trenger nødvendigvis ikke ha helsefaglig bakgrunn. Utformingen er derimot noe kjedelig, blant annet er alle illustrasjonene (figurer og tabeller) i svart-hvitt.

Forfatteren starter med å beskrive hva hjerterehabilitering omhandler og hovedtrekkene i utviklingen av fagområdet rehabilitering frem til i dag. Det er foretatt en avgrensning til iskemisk hjertesykdom, men som det påpekes, kan mye av fremstillingen overføres til andre typer hjertelidelser. I de første kapitlene omtales årsaker, epidemiologi og kliniske aspekter ved angina pectoris, hjerteinfarkt og plutselig hjertedød på en pedagogisk god måte. Forholdsvis mye plass er viet fysisk trening. Dette kan forsvares ettersom en metaanalyse har vist at ulike programmer som utelukkende består av fysisk trening, er like effektive i å redusere dødeligheten etter hjerteinfarkt som flerfaglige rehabiliteringsprogrammer (2). Det skorter imidlertid på litteraturhenvisninger som beskriver hvordan treningen av disse pasientene kan gjennomføres.

De øvrige kapitlene er om temaer som psykologiske reaksjoner på sykdommen, pasientinformasjon, atferdsmodifikasjon og psykososiale tiltak som ledd i rehabiliteringen. Presentasjonen er helhetlig, og det er gode innbyrdes henvisninger mellom kapitlene. Likevel er det fullt mulig å lese enkeltkapitler uavhengig av resten.

Denne andre, reviderte utgaven er supplert med nyere forskningsresultater og helsestatistikk. I tillegg har det kommet til et kapittel om sekundærforebyggende tiltak. Ettersom sekundærforebygging og rehabilitering er så nær knyttet sammen, oppleves dette som en klar forbedring.

Boken egner seg godt for helsepersonell som arbeider med hjertepasienter og ønsker en oppdatering. Den er også en nyttig innføringsbok for helsefagutdanningene og medisinstudiet.

Anbefalte artikler