Verdens helse

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Mikrofinansiering mot familievold og hiv

Å gi kvinner små lån uten sikkerhet (mikrofinansiering) slik at de kan starte næringsvirksomhet, kombinert med et gruppebasert informasjonsprogram om seksualitet, hiv og kjønnsroller, kan gi redusert forekomst av familievold i avsidesliggende områder i Sør-Afrika. Dette viser en evaluering av et forebyggingsprogram, nylig publisert i The Lancet (1).

Vold og familievold er svært utbredt i Sør-Afrika, og det er en sammenheng mellom konemishandling og risiko for hivsmitte. Flere tiltak er derfor satt i verk for å styrke fattige kvinners posisjon, men effekten har ikke vært godt dokumentert (2).

Flere avsidesliggende landsbyer i provinsen Limpopo ble randomisert til intervensjon (mikrofinansiering og gruppeprogram) enten i starten eller ved avslutningen av studieperioden på tre år. Etter to år var forekomsten av rapportert familievold mer enn halvert blant dem som deltok i programmet (justert risikoratio 0,45; 95 % KI 0,23 – 0,91). Tiltakene hadde ikke effekt på hyppigheten av ubeskyttet sex med andre enn den faste partneren blant unge voksne, heller ikke på andelen barn som gikk på skole eller på forekomsten av hivinfeksjon i landsbybefolkningen.

70 % av alle hivpositive bor i Afrika sør for Sahara, der unge kvinner nå utgjør tre firedeler av alle nysmittede. Tiltak for å bekjempe pandemien må i større grad enn nå være rettet inn mot kvinner, understreker redaksjonen i en lederartikkel i samme nummer (2).

Anbefalte artikler