Fra møtet 8.12. 2006

Artikkel

Statusrapport 2008

Tema for Legeforeningens statusrapport i 2008 er helse og helsetjenester for innvandrerbefolkningen. Rapporten vil i all hovedsak avgrenses til innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn. Sentralstyret vil be Norsk psykiatrisk forening, Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening, Norsk forening for allmennmedisin, Norsk samfunnsmedisinsk forening, Norsk infeksjonsmedisinsk forening, Norsk gynekologisk forening, Norsk kirurgisk forening, Norsk indremedisinsk forening og Norsk barnelegeforening om å oppnevne representanter til referansegruppen for statusrapporten.

Helsetjenester for barn og unge

Sekretariatet har utarbeidet et utkast til policynotat om helsetjenester for barn og unge. Notatet tar utgangspunkt i at helsetjenester for barn og unge er et felles ansvar som berører flere deler av helsetjenesten – helsestasjon, skolehelsetjeneste, fastleger, spesialisthelsetjenesten. Sentralstyret sluttet seg med en mindre endring, til utkastet.

Ny kommunikasjonsprofil

Prosjektgruppen som er nedsatt for å arbeide med å utvikle en felles kommunikasjonsprofil for Legeforeningen, har lagt frem forslag til de sentrale kjerneverdiene som profilen skal uttrykke. Sentralstyret ønsker at arbeidet videreføres i tråd med de veivalg som hittil er gjort.

Norsk Helsenett AS

Sentralstyret har gitt tilslutning til at Legeforeningen inngår en rammeavtale med Norsk Helsenett AS vedrørende bl.a. tilknytningsavtaler, innholdstjenester og prisreguleringsmekanismer Avtalen skal på noen områder erstatte protokoll som ble inngått med Sosial- og helsedirektoratet i 2004. Presidenten har fått fullmakt til å sluttføre og undertegne avtalen.

Vedtekter for Allmennlegeforeningen

Sentralstyret godkjente vedtekter for Allmennlegeforeningen (Af). Af er en videreføring av Alment praktiserende lægers forening (Aplf), men er noe omdannet i et samspill mellom Aplf og Norsk selskap for allmennmedisin (NSAM).

Revidert budsjett for 2007

Sentralstyret har vedtatt forslag til revidert budsjett for 2007. Revisjonen var foretatt på grunnlag av nye forutsetninger i forhold til landsstyrets vedtak i mai 2006. Oslo legeforening innvilges en ekstraordinær bevilgning på kr 389 000 for budsjettåret 2007. Søknad fra Nordland legeforening om ekstra tilskudd for 2007 behandles ikke før det er fremlagt ytterligere dokumentasjon.

Spesialitetskomité i mamma- og para-/tyreoideakirurgi

Følgende personer er oppnevnt i den nye spesialitetskomiteen i mamma- og para-/tyreoideakirurgi for perioden 2006 – 31.12. 2009: Professor Jan Erik Varhaug, Haukeland Universitetssjukehus, (leder), sjeflege dr. med. Rolf Kåresen, Ullevål universitetssykehus, overlege Else Marie Opsahl, Ålesund sjukehus, overlege Kristin Helset, St. Olavs Hospital, (representant for Lis – leger i spesialisering). Varamedlemmer er seksjonsoverlege Roald Guleng, Sykehuset Østfold, Fredrikstad og avdelingsoverlege John Kufås, Helgelandssykehuset, Sandnessjøen (representant for Lis).

Utredning om spesialistutdanningen for leger

Det skal igangsettes et arbeid for å lage en utredning om spesialistutdanningen for leger. Arbeidet gjennomføres av sekretariatet og ved frikjøp av leger. Det skal nedsettes en bredt sammensatt prosjektgruppe som igjen kan nedsette arbeidsgrupper. Arbeidet skal gjennomføres i nær kontakt med Legeforeningens forskjellige organer, og spesielt må de fagmedisinske foreningene bringes inn i arbeidet. Arbeidet forutsettes fullført innen utgangen av 2007, men delrapporter skal presenteres underveis.

Endret pensjonssystem i Folketrygden

Det skal igangsettes et prosjekt for å gjennomgå legers pensjonsvilkår og hvordan endringer i fremtidige pensjonssystemer vil påvirke legers pensjon. I prosjektet opprettes det en referansegruppe med representanter for yrkesforeningene. Det avsettes inntil kr 150 000 fra posten for utredningsformål. Det kan også bli aktuelt å bekoste innhenting av nødvendige grunnlagsdata fra miljøer utenfor Legeforeningen.

Aksjonæravtale for Christiania Torv AS

Presidenten og visepresidenten ble gitt fullmakt til å sluttføre forhandlinger og undertegne ny aksjonæravtale for Christiania Torv AS med Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) samt refinansiering av Legeforeningens pantelån på 70 millioner kroner ved at SOP overtar dette. Avtalen undertegnes under forutsetning av at innholdet ikke avviker vesentlig fra det foreliggende utkast.

Alle sentralstyrereferatene foreligger i sin helhet på www.legeforeningen.no/index.gan?id=56803

Anbefalte artikler