Viktig og interessant om adrenalin og «stress»

Stein Knardahl Om forfatteren
Artikkel

DS., Goldstein

Adrenaline and the inner world

An introduction to scientific intergrative medicine. 309 s, tab, ill. Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press, 2006. Pris USD 25

ISBN 0-8018-8289-3

En foreleser ved Universitetet i Bergen sa en gang at mye av fysiologien handler om en 70-kg mann som ligger på en seng. Denne boken handler om de systemene som gjør det mulig for oss å stå opp fra sengen og være aktive, som gjør det mulig å omstille oss til endringer. Den handler først og fremst om adrenalin og det sympatiske nervesystem som deltar i nesten all motivert atferd og alle erfarte emosjoner. Den klarer å vise hvor viktige disse systemene er for menneskelig atferd, funksjon, helse og sykdom.

David S. Goldstein har selv vært i sentrum av forskningen om adrenalin de siste årene. Han gir oss førstehånds og oppdatert kunnskap om feltet.

Boken er viktig av flere grunner. For det første gir den en meget god oversikt over kroppens omstillingsreaksjoner fra en fysiologisk synsvinkel. Den forklarer systemer som spiller en rolle for normal funksjonsevne og som er viktige for det patofysiologiske forløpet ved mange sykdomstilstander. For det andre avliver den effektivt en rekke feiloppfatninger som er utbredt i populærlitteraturen om «stress». Begrepene «stress» og «distress» har fått en god omtale. Det er viktig at mange av Selyes teorier blir avlivet, teorier som stadig gjentas i lærebøkene fordi de er enkle å forklare, men som altså er blitt avkreftet av data for lenge siden.

For det tredje omtales en del vanlige problemer, og det blir vist hvordan fysiologisk regulering virker. I en tid hvor man risikerer å miste evnen til å resonnere om årsaker til pasienters problemer pga. kokebokprosedyrer for behandling, gir denne introduksjonen et verdifullt bidrag til vitenskapelig integrativ medisin.

Boken henvender seg til alle som vil lære om «stress» og helse, men er nok mest tilgjengelig for dem som arbeider i helsesektoren. Den er lettlest og forutsetter egentlig ingen forkunnskaper, men noe bakgrunn fra helsefag er nok viktig for å sette pris på poengene. Forfatteren gjør utstrakt bruk av eksempler for å belyse det han vil ha frem. Han forklarer f.eks. hvorfor baseballspillere spytter og hva spytting kommuniserer. Han spekulerer på hvorfor det å vinke med et hvitt flagg signaliserer at man overgir seg. Det kan kanskje virke litt pussig at noen av eksemplene er hentet fra Det gamle testamente (forfatteren er jøde). Dessuten belyser han feltet med historiske data om måten kunnskapen kom til på. Alt dette gjør stoffet leseverdig på flere nivåer.

Fremstillingen er delt i 12 kapitler. En god ordliste (glossary) er med og en referanseliste over viktige bøker. En egentlig referanseliste over originalartikler mangler. Det er liten tvil om at Goldstein kan dokumentere det han skriver, men fullstendig referanseliste burde være med i en slik bok.

Anbefalte artikler