Viktig bok om fedme hos barne

Gerd Holmboe-Ottesen Om forfatteren
Artikkel

N, Cameron

NG, Norgan

GTH., Ellison

Childhood obesity: contemporary issues

272 s, tab, ill. London: CRC Press, 2006. Pris USD 90

ISBN 0-8493-2857-8

Denne boken er basert på innlegg fra en forskerkonferanse i England i desember 2003. Innleggene er delt i tre bolker: forekomst og konsekvenser av fedme i barneårene, biologiske og sosiale årsaksforhold, og forebygging og behandling av fedme hos barn. Boken er orientert mot fedmeproblemet i Storbritannia og omhandler stort sett barn i skolealder, i aldersspennet 5 – 15 år. Fedme blant barn og unge øker hurtig i alle land i Europa og vil antakeligvis fortsette å stige i tiden fremover, med mindre sterke virkemidler settes inn. I Storbritannia var forekomsten 17 % blant barn i 2004, og det er også i denne aldersgruppen en klar sosioøkonomisk gradient, hvor de med lavest status har høyest forekomst. Den første bolken starter med et innlegg av Tim Cole, som gir den nyeste definisjonen av fedme og overvekt foreslått av International Obesity Task Force (IOTF) der han selv har vært en av bidragsyterne. Definisjonene er basert på aldersspesifikke, internasjonale grenseverdier utarbeidet på grunnlag av en referansepopulasjon bestående av seks land (USA, Storbritannia, Singapore, Nederland, Hongkong og Brasil). Grenseverdiene for fedme og overvekt er basert på BMI- prosentiler i forhold til alder og er satt slik at de ved 18 års alder stemmer med definisjonen for overvekt og fedme for voksne (hhv. BMI ≥ 25 og BMI ≥ 30). I den andre bolken er kapitlet skrevet av Livingston & Rennie spesielt interessant. Her diskuterer forfatterne mulige viktige årsaker til høyt energiinntak og fedme hos barn. Matens energitetthet, sukkerinntak, særlig fra brus, og porsjonsstørrelse synes å være viktige faktorer når det gjelder fedmens etiologi. Den tredje bolken inneholder flere innlegg med gjennomgang av forskning på effekter av behandling og forebyggende arbeid vedrørende barnefedme. Forskjellige intervensjonsprogrammer, basert enten i lokalsamfunn, klinikker og skoler blir beskrevet, og dokumentasjon vedrørende effekter diskuteres. Det finnes bemerkelsesverdig lite kunnskapsbasert dokumentasjon av høy kvalitet fra intervensjoner som går på forebygging/behandling av barnefedme. Det understrekes imidlertid at det er viktig å begynne tidlig i barneårene med forebygging, og at det er spesielt kostholdsendring man må gripe fatt i. Selv om det er viktig å øke fysisk aktivitet hos fete barn, vil ikke dette nødvendigvis føre til mindre overvekt, dersom ikke kostholdet også legges om. Boken gir en grundig gjennomgang av forskningen rundt barnefedme, ikke minst med tanke på behandling og forebygging. Tatt i betraktning at barnefedme også er et økende problem i Norge, anbefales boken til alle som arbeider med helse hos barn.

Anbefalte artikler