Betyr mikrometastaser i lymfeknuter dårligere prognose?

Kjetil Søreide Om forfatteren
Artikkel

Hos pasienter med kolorektalkreft uten spredning til lymfeknuter innebærer påvisning av mikrometastaser en dårligere prognose. Det viser ny metaanalyse.

Pasienter med kolorektalkreft uten spredning til lymfeknutene (N0; stadium 2) skal etter dagens retningslinjer ikke ha adjuvant cellegiftbehandling, men slik behandling skal gis ved påvisning av spredning til lymfeknuter (N+; stadium 3). Hos pasienter i stadium 2 er den kliniske betydningen av mikrometastaser, påvist med immunhistokjemi eller revers transkriptasepolymerasekjedereaksjon (RT-PCR), usikker.

I en metaanalyse har forskere sett på betydning av mikrometastaser for treårsoverlevelse hos pasienter med kolorektalkreft i stadium 2, ved bruk av henholdsvis immunhistokjemi (åtte studier; 556 pasienter) og RT-PCR-teknikk (tre studier; 173 pasienter) (1).

Mikrometastaser ble påvist i alle studiene som brukte immunhistokjemi, med endring av stadium (fra N0 til N+) hos 179 av 566 pasienter (32 %). Også ved RT-PCR-teknikk ble det påvist mikrometastaser med endring av stadium hos 64 av 173 pasienter (37 %). Det var en ikke-signifikant redusert overlevelse ved mikrometastaser påvist ved immunhistokjemi, mens reduksjonen i overlevelse var statistisk signifikant for gruppen med RT-PCR-påviste mikrometastaser (78 % versus 97 % med og uten mikrometastaser; p < 0,001). Tallene tyder på at RT-PCR-teknikk gir en mer komplett lymfeknuteanalyse, mener forfatterne. De oppfordrer til å gjennomføre en prospektiv, standardisert studie for å klarlegge betydningen av adjuvant kjemoterapi hos pasienter med mikrometastaser.

– Denne metaanalysen gir noen holdepunkter for at mikrometastaser har prognostisk betydning, sier overlege Harwig Kørner ved Gastrokirurgisk seksjon, Stavanger universitetssjukehus. – Imidlertid er analysen basert på retrospektive studier, som til dels har metodologiske svakheter. Med dagens kunnskap har vi ikke grunnlag for å endre de gjeldende retningslinjer for adjuvant behandling, sier Kørner.

Anbefalte artikler