Økende medlemstall i Legeforeningen

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningens medlemstall øker meget raskt. Mye av dette skyldes en kraftig økning både i antallet leger og medisinstudenter.

Andelen medlemmer av Legeforeningen øker jevnt og trutt blant leger i Norge og er ifølge Legeforeningens legeregister nå oppe i 96,7 % blant leger under 67 år i Norge.

Mandag 23.10. 2006 passerte medlemstallet 24 000, mens det mot slutten av 2000 passerte 20 000 etter en intens verveaksjon. Medlemstallet har dermed økt med 20 % i løpet av mindre enn seks år, og det er fordoblet siden 1987, som var det første året med studentmedlemskap.

96,5 % av de mannlige legene og 97 % av de kvinnelige legene er medlemmer. 98,5 % av dem som er godkjente spesialister er medlemmer, mens det tilsvarende tallet for ikke-spesialistene er 94,7 %. Blant leger som er norske statsborgere er 98,2 % medlemmer, mens det tilsvarende tallet for leger med utenlandsk statsborgerskap er 88,5 %. Nesten alle norske statsborgere som er godkjente spesialister er medlemmer, dvs. 99,3 %.

Blant de utenlandske statsborgerne er andelen medlemmer av Legeforeningen lavest blant svenske og danske leger, og høyest blant leger fra land utenfor EU/EØS-området. Den lave andelen medlemmer blant svensker og dansker skyldes trolig at et flertall av disse er medlemmer av legeforeningene i hjemlandet, og at mange av disse også har et kort tidsperspektiv på oppholdet i Norge.

Færrest blant de eldste

Andelen medlemmer varierer noe med alder. Den er høy blant leger under 30 år, med 97,3 % medlemmer. Deretter synker den til 96,1 % for aldersgruppene 35 – 44 år, for deretter å øke til 97,7 % – sitt høyeste nivå -for aldersgruppen 55 – 59 år. Den laveste andelen medlemmer finner vi blant leger som er over 70 år. 94,9 %, av disse er medlemmer, til tross for at de fleste er fritatt for kontingent.

Det er riktignok betydelig usikkerhet omkring statistikken for hvor mange leger som faktisk er i Norge til enhver tid, særlig gjelder det historisk statistikk langt tilbake i tid. I nyere tid er den største usikkerheten knyttet til hvor mange av de mer enn 13 000 utenlandske legene i Legeforeningens legeregister som til enhver tid er i Norge. Mer enn 5 000 svenske og 3 400 danske statsborgere er registrert i legeregisteret. Av disse er det trolig bare et lite mindretall som arbeider i Norge til enhver tid.

Før 1995 må Legeforeningens organisasjonsprosent beregnes ved å sammenlikne våre medlemstall med antallet leger i Norge i henhold til Helsepersonellregisteret. Siden 1995 har vi imidlertid kunnet lage statistikk for alle leger med bosted eller arbeidssted i Norge basert på Legeforeningens eget legeregister. Dette sikrer at sammenlikningen blir så riktig som mulig, forutsatt av vi har det riktige antallet ikke-medlemmer i Norge

Medlemstall i yrkesforeningene og Nmf per 25.5.1994 og per 22.11.2006

25.5.1994

22.11.2006

Allmennlegeforeningen (Af)

3 224

4 524

Leger i vitenskapelige stillinger (LVS)

515

604

Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf)

468

365

Norsk overlegeforening (Of)

4 307

6 942

Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA)

939

741

Praktiserende spesialisters landsforening (PSL)

824

1 211

Yngre legers forening (Ylf)

3 119

6 047

Sum legemedlemmer

13 396

20 431

Norsk medisinstudentforening (Nmf)

1 976

3 669

Legeforeningen (Dnlf), totalt medlemstall

15 372

24 100

Anbefalte artikler