Økende medlemstall i Legeforeningen

Anders Taraldset Om forfatteren

Legeforeningens medlemstall øker meget raskt. Mye av dette skyldes en kraftig økning både i antallet leger og medisinstudenter.

Andelen medlemmer av Legeforeningen øker jevnt og trutt blant leger i Norge og er ifølge Legeforeningens legeregister nå oppe i 96,7 % blant leger under 67 år i Norge.

Mandag 23.10. 2006 passerte medlemstallet 24 000, mens det mot slutten av 2000 passerte 20 000 etter en intens verveaksjon. Medlemstallet har dermed økt med 20 % i løpet av mindre enn seks år, og det er fordoblet siden 1987, som var det første året med studentmedlemskap.

96,5 % av de mannlige legene og 97 % av de kvinnelige legene er medlemmer. 98,5 % av dem som er godkjente spesialister er medlemmer, mens det tilsvarende tallet for ikke-spesialistene er 94,7 %. Blant leger som er norske statsborgere er 98,2 % medlemmer, mens det tilsvarende tallet for leger med utenlandsk statsborgerskap er 88,5 %. Nesten alle norske statsborgere som er godkjente spesialister er medlemmer, dvs. 99,3 %.

Blant de utenlandske statsborgerne er andelen medlemmer av Legeforeningen lavest blant svenske og danske leger, og høyest blant leger fra land utenfor EU/EØS-området. Den lave andelen medlemmer blant svensker og dansker skyldes trolig at et flertall av disse er medlemmer av legeforeningene i hjemlandet, og at mange av disse også har et kort tidsperspektiv på oppholdet i Norge.

Færrest blant de eldste

Andelen medlemmer varierer noe med alder. Den er høy blant leger under 30 år, med 97,3 % medlemmer. Deretter synker den til 96,1 % for aldersgruppene 35 – 44 år, for deretter å øke til 97,7 % – sitt høyeste nivå -for aldersgruppen 55 – 59 år. Den laveste andelen medlemmer finner vi blant leger som er over 70 år. 94,9 %, av disse er medlemmer, til tross for at de fleste er fritatt for kontingent.

Det er riktignok betydelig usikkerhet omkring statistikken for hvor mange leger som faktisk er i Norge til enhver tid, særlig gjelder det historisk statistikk langt tilbake i tid. I nyere tid er den største usikkerheten knyttet til hvor mange av de mer enn 13 000 utenlandske legene i Legeforeningens legeregister som til enhver tid er i Norge. Mer enn 5 000 svenske og 3 400 danske statsborgere er registrert i legeregisteret. Av disse er det trolig bare et lite mindretall som arbeider i Norge til enhver tid.

Før 1995 må Legeforeningens organisasjonsprosent beregnes ved å sammenlikne våre medlemstall med antallet leger i Norge i henhold til Helsepersonellregisteret. Siden 1995 har vi imidlertid kunnet lage statistikk for alle leger med bosted eller arbeidssted i Norge basert på Legeforeningens eget legeregister. Dette sikrer at sammenlikningen blir så riktig som mulig, forutsatt av vi har det riktige antallet ikke-medlemmer i Norge

Medlemstall i yrkesforeningene og Nmf per 25.5.1994 og per 22.11.2006

25.5.1994

22.11.2006

Allmennlegeforeningen (Af)

3 224

4 524

Leger i vitenskapelige stillinger (LVS)

515

604

Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf)

468

365

Norsk overlegeforening (Of)

4 307

6 942

Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA)

939

741

Praktiserende spesialisters landsforening (PSL)

824

1 211

Yngre legers forening (Ylf)

3 119

6 047

Sum legemedlemmer

13 396

20 431

Norsk medisinstudentforening (Nmf)

1 976

3 669

Legeforeningen (Dnlf), totalt medlemstall

15 372

24 100

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler