Økende medlemstall i Legeforeningen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningens medlemstall øker meget raskt. Mye av dette skyldes en kraftig økning både i antallet leger og medisinstudenter.

  Andelen medlemmer av Legeforeningen øker jevnt og trutt blant leger i Norge og er ifølge Legeforeningens legeregister nå oppe i 96,7 % blant leger under 67 år i Norge.

  Mandag 23.10. 2006 passerte medlemstallet 24 000, mens det mot slutten av 2000 passerte 20 000 etter en intens verveaksjon. Medlemstallet har dermed økt med 20 % i løpet av mindre enn seks år, og det er fordoblet siden 1987, som var det første året med studentmedlemskap.

  96,5 % av de mannlige legene og 97 % av de kvinnelige legene er medlemmer. 98,5 % av dem som er godkjente spesialister er medlemmer, mens det tilsvarende tallet for ikke-spesialistene er 94,7 %. Blant leger som er norske statsborgere er 98,2 % medlemmer, mens det tilsvarende tallet for leger med utenlandsk statsborgerskap er 88,5 %. Nesten alle norske statsborgere som er godkjente spesialister er medlemmer, dvs. 99,3 %.

  Blant de utenlandske statsborgerne er andelen medlemmer av Legeforeningen lavest blant svenske og danske leger, og høyest blant leger fra land utenfor EU/EØS-området. Den lave andelen medlemmer blant svensker og dansker skyldes trolig at et flertall av disse er medlemmer av legeforeningene i hjemlandet, og at mange av disse også har et kort tidsperspektiv på oppholdet i Norge.

  Færrest blant de eldste

  Færrest blant de eldste

  Andelen medlemmer varierer noe med alder. Den er høy blant leger under 30 år, med 97,3 % medlemmer. Deretter synker den til 96,1 % for aldersgruppene 35 – 44 år, for deretter å øke til 97,7 % – sitt høyeste nivå -for aldersgruppen 55 – 59 år. Den laveste andelen medlemmer finner vi blant leger som er over 70 år. 94,9 %, av disse er medlemmer, til tross for at de fleste er fritatt for kontingent.

  Det er riktignok betydelig usikkerhet omkring statistikken for hvor mange leger som faktisk er i Norge til enhver tid, særlig gjelder det historisk statistikk langt tilbake i tid. I nyere tid er den største usikkerheten knyttet til hvor mange av de mer enn 13 000 utenlandske legene i Legeforeningens legeregister som til enhver tid er i Norge. Mer enn 5 000 svenske og 3 400 danske statsborgere er registrert i legeregisteret. Av disse er det trolig bare et lite mindretall som arbeider i Norge til enhver tid.

  Før 1995 må Legeforeningens organisasjonsprosent beregnes ved å sammenlikne våre medlemstall med antallet leger i Norge i henhold til Helsepersonellregisteret. Siden 1995 har vi imidlertid kunnet lage statistikk for alle leger med bosted eller arbeidssted i Norge basert på Legeforeningens eget legeregister. Dette sikrer at sammenlikningen blir så riktig som mulig, forutsatt av vi har det riktige antallet ikke-medlemmer i Norge

  Tabell

  Medlemstall i yrkesforeningene og Nmf per 25.5.1994 og per 22.11.2006

  25.5.1994

  22.11.2006

  Allmennlegeforeningen (Af)

  3 224

  4 524

  Leger i vitenskapelige stillinger (LVS)

  515

  604

  Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf)

  468

  365

  Norsk overlegeforening (Of)

  4 307

  6 942

  Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA)

  939

  741

  Praktiserende spesialisters landsforening (PSL)

  824

  1 211

  Yngre legers forening (Ylf)

  3 119

  6 047

  Sum legemedlemmer

  13 396

  20 431

  Norsk medisinstudentforening (Nmf)

  1 976

  3 669

  Legeforeningen (Dnlf), totalt medlemstall

  15 372

  24 100

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media