Skepsis til privat import av legemidler

Matias Nissen-Meyer Om forfatteren
Artikkel

– Et forbud mot privat import av reseptpliktige legemidler ved forsendelse fra utlandet bør sterkt vurderes.

Det skriver legeforeningen i et høringssvar på en rapport fra Helse- og omsorgsdepartementet. Rapporten ser på ulike problemstillinger knyttet til forsendelse av legemidler fra utlandet til privatpersoner, bl.a. omsetning på Internett. Omfanget av privat import av legemidler er relativt beskjedent sammenliknet med det totale legemiddelsalget i Norge. Importen er imidlertid økende, og markedet vurderes å ha et betydelig potensial for vekst. Rapporten er utarbeidet for å finne gode tiltak for å hindre uheldig legemiddelbruk ved slik omsetning.

Det er en utfordring for norske myndigheter å arbeide for en felles plattform for legemiddelbruk i Europa. Både pris, reguleringsbestemmelser for import av ulike preparater og helsepolitiske tiltak for refusjon av utgifter kan være utslagsgivende for pasientenes motivasjon til å skaffe seg et medikament fra utlandet.

Fastlegene registrerer en økende grad av egenbehandling med medikamenter kjøpt i utlandet og over Internett. Behandlingen startes bl.a. opp før det er foretatt en medisinsk vurdering av symptomene. Dette kan for eksempel føre til feil behandling, overbehandling og forsinket diagnostisering av alvorlige sykdommer. Det er også en risiko for at pasientene mottar et forfalsket legemiddel av dårlig kvalitet.

Kan bli et folkehelseproblem

Legeforeningen understreker spesielt viktigheten av å begrense bruk av antibiotika som ikke er forskrevet av lege. Overforbruk og feil bruk er den viktigste enkeltårsak til utbredelse av antibiotikaresistente bakterier. Ukritisk bruk av antibiotika vil derfor være en trussel mot den gunstige resistenssituasjonen vi har i Norge og således representere et folkehelseproblem, mener foreningen.

Foruten den betydelige helserisikoen slik import medfører, vil den også kunne føre til en betydelig økning i helseutgifter. Det er viktig av hensynet til pasienten at fastlegen har oversikt over pasientens samlede legemiddelbruk, mener Legeforeningen. Ettersom legemiddelbruk i Norge hovedsakelig baseres på strengt faglige, forskningsbaserte kriterier, er det nødvendig å dokumentere pasientens behov for slike med forskrivning av resept fra lege. Legemidler er gjort reseptpliktige nettopp på grunn av hensyn til befolkningens helse.

Etter Legeforeningens vurdering er det derfor svært viktig at praksisen med reseptplikt håndheves også for preparater kjøpt i utlandet. Selv om omfanget av kjøp av legemidler fra utlandet i dag er beskjedent sett i forhold til den totale legemiddelomsetningen i Norge, foreligger det et betydelig potensiale for vekst i nettbasert legemiddelomsetning i fremtiden. Rapporten viser også til at det allerede i dag er et stort marked for forfalskede legemidler på verdensmarkedet.

Forbud mot privatimport

Forbud mot privat import av legemidler ved forsendelse vil bidra til å redusere uheldige sider ved importen, men anbefales ikke av arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen oppfatter forbud som et vel dramatisk tiltak ut fra dagens importomfang. Et forbud vil også kreve ytterligere utredning, herunder om forholdet til EØS-avtalens bestemmelser. Legeforeningen er likevel av den oppfatning at det sterkt bør vurderes å innføre et forbud mot privat import av reseptpliktige legemidler ved forsendelse fra utlandet. Med tanke på de alvorlige konsekvenser økt import må antas å innebære, synes ikke et slikt forbud nødvendigvis å være et tiltak av for dramatisk art.

Rapporten konkluderer med at krav om dokumentasjon i form av resept dersom legemidlet er reseptpliktig i Norge, vil gjøre det enklere for privatpersoner å orientere seg om hva som er lovlig, og også enklere for tollvesenet å håndheve regelverket. Dette tiltaket bør derfor utredes videre. Et slikt tiltak er innført i Sverige. Etter Legeforeningens oppfatning vil dette også kunne være et hensiktsmessig tiltak her i landet, men tiltaket er neppe tilstrekkelig for å forhindre uheldig privatimport.

Dagens regelverk hindrer innførsel av narkotiske legemidler og dopingmidler. Etter Legeforeningens mening bør det også etableres hjemmelsadgang for å kunne forby innførsel av bestemte legemidler etter et «føre var» prinsipp. En slik hjemmel må benyttes aktivt, og synes å være et egnet virkemiddel til å motvirke en del uheldige konsekvenser av privatimport av legemidler, mener Legeforeningen.

Det er dessuten svært viktig at informasjonen til allmennheten om farene ved privatimport styrkes.

Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/index.gan?id=110906

Anbefalte artikler