Godt om ungdom og rusmidler

Jørgen G. Bramness Om forfatteren
Artikkel

Pedersen, Willy

Bittersøtt

Ungdom, sosialisering, rusmidler. 2. utg. 216 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2006. Pris NOK 349

ISBN 82-15-01057-1

Professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo Willy Pedersen har revidert sin ettertraktede bok om ungdom og rusmidler. Den er basert på undersøkelsen Ungdom, livsstil og rusmidler, utgått fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, men trekker også inn andre datakilder. Materiale fra en rekke sentrale norske forskere er trukket inn. Dette er en viktig bok. Den setter den norske rusmiddelvirkeligheten og -forskningen på kartet nasjonalt og internasjonalt og viser hvordan sosiologisk forskning kan gi oss forståelse av unges rusmiddelbruk. Vi får her bakgrunnen for mange av de senere årenes medieoppslag.

Boken illustreres godt med ungdommenes egne historier. Det hjelper oss å forstå undersøkelsenes tall. Og boken gir en innføring i hvordan bruk av alkohol, tobakk og narkotika henger sammen med annen atferd som vold og sex. Vi får innblikk i debutalderens betydning, og Pedersen belyser foreldre som rollemodeller og langere. Ikke minst belyses sosiale forskjeller på en rekke måter.

Boken er skrevet av en sosiolog og har dennes utgangspunkt, men jeg synes forfatteren også klarer å formidle informasjon fra andre faglige ståsteder. Den nevrobiologiske modellen for rusmiddelmisbruk og -avhengighet er en pusteøvelse ikke alle behersker, men Willy Pedersen klarer å formidle denne på en god måte uten at det blir for komplisert eller overforenklet. Selvsagt kunne man ønske seg mer detaljer og utledninger av konsekvenser, men dette faller utenfor bokens tema og omfang. Slike betraktninger synes jeg gjelder mange av temaene i boken.

Trenger man en revidert utgave av boken fra 1998? Bare hvis revisjonen fører med seg noe substansielt nytt! Det gjør denne boken. Forfatteren har gjort en god innsats for å oppdatere resultatdelen og har endret innholdet i boken i tråd med ny forskning og det mer dagsaktuelle rusmiddelscenariet.

Boken er bra og kan anbefales til alle som vil kjenne rusmiddelfeltet, dvs. alle leger, men spesielt psykiatere og samfunns- og allmennmedisinere. Den er selvsagt også aktuell for alle helsearbeidere og -studenter som i sitt virke kommer borti rusmiddelproblematikk generelt og ungdom og rus spesielt.

Bittersøtt er velskrevet. Språket flyter godt, men er samtidig nøyaktig. Boken har en tiltalende layout, en oversiktlig oppbygning, et passe antall referanser og lettfattelige figurer. Dette er et godt eksempel på hvordan forskning kan og bør formidles tilbake til den allmennhet som har finansiert den. Slik lærer vi ikke bare av bokens innhold, men også dens form. Andre forskere bør gå hen og gjøre likedan!

Anbefalte artikler