Verdens helse

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Forløp av hivinfeksjon uten antiretroviral behandling i Sør-Afrika

De aller fleste med hivinfeksjon lever i fattige land med ingen eller begrenset tilgang på antiretroviral behandling. Klinisk stadium, CD4-tall og virusmengde i blod er viktige prognostiske faktorer for å vurdere indikasjon for slik behandling, men prognosen ved hivinfeksjon kan være forskjellig i rike og fattige land. Forløpet av ubehandlet hivinfeksjon i Sør-Afrika er nå kartlagt i en longitudinell kohortstudie som nylig er publisert i The Lancet (1). Dataene kan være til hjelp for å avgjøre tidspunkt for når antiretroviral behandling bør settes inn hos hivpasienter i fattige land.

Om lag 1 400 hivinfiserte pasienter fra urbane strøk som var henvist fra primærhelsetjenesten til hivklinikker i Cape Town i perioden 1992 – 2005 ble fulgt i seks måneder. Ingen av dem hadde fått antiretroviral behandling (unntatt monoterapi med zidovudin hos noen få). Risikoen for å utvikle aids i løpet av seks måneder blant pasienter med CD4-tall under 200 og over 350 var nokså lik risikoen som er påvist for europeiske pasienter, men nesten dobbelt så stor blant dem med CD4-tall mellom 200 og 350. Dette gjaldt pasienter i alle kliniske stadier før aids. Risikoen for død uten tegn til aids var høyere enn i rike land, og omtrent halvparten av dødsfallene gjaldt pasienter som ikke hadde utviklet aids.

Funnene indikerer at en forsinkelse i igangsetting av antiretroviral behandling er assosiert med økt morbiditet og mortalitet. Forfatterne argumenterer for økt bruk av CD4-målinger også i fattige land.

Anbefalte artikler