Laktatfunksjoner i hjernen

Odd Lingjærde Om forfatteren
Artikkel

Jeg leste med stor interesse Linda Hildegard Bergersens artikkel Laktat i hjernen – uten å surne i Tidsskriftet nr. 16/2006 (1). Som psykiater med særlig interesse for biologiske aspekter er det særlig to forhold jeg i den forbindelse har lyst til å peke på, og som Bergersen kanskje kan gi noen kommentarer til.

Det første er et funn jeg selv gjorde i mitt doktorgradsarbeid fra omkring 1970, nemlig at laktat, i likhet med pyruvat, acetat og antakelig også andre monokarboksylsyrer, stimulerer det aktive opptaket av serotonin i blodplater via en allosterisk mekanisme (2). Siden serotonintransportøren i blodplater er identisk med den som finnes i serotonerge nevroner i hjernen, må man gå ut fra at det samme gjelder i hjernen. Jeg vet ikke om noen har undersøkt om denne virkningen av laktat også gjelder for andre monoamintransportører. Når det nå viser seg at laktat spiller en mye viktigere rolle i hjernen enn man tidligere antok, er det et interessant spørsmål om laktat også deltar i regulering av reopptaket av serotonin, og dermed funksjonen, i serotonerge synapser (og muligens også andre). Kanskje det er noe man kunne se nærmere på ved Senter for molekylærbiologi og nevrovitenskap?

Det andre jeg vil trekke frem, er det godt dokumenterte funnet at intravenøs injeksjon av laktat svært ofte vil fremkalle panikkanfall hos personer med panikklidelse, mens det sjelden skjer hos normale kontrollpersoner. Man har visstnok ennå ikke funnet noen sikker forklaring på denne effekten, men jeg må innrømme at jeg ikke er helt oppdatert på nyere forskning på dette området. Jeg har selv en gang foreslått at laktats stimulerende virkning på serotoninreopptak kan være involvert (3), men det er bare blitt stående som en av mange antydede forklaringer. Kanskje man med den nyere viten om laktats mange funksjoner i hjernen kan komme nærmere en løsning på spørsmålet?

Anbefalte artikler