Spennende etiske diskusjoner

Reidar Pedersen Om forfatteren
Artikkel

Snyder, Lois

Ethical choices

Case studies for medical practice. 2. utg. 188 s. Philadelphia, PA: American College of Physicians, 2005. Pris USD 30

ISBN 1-930513-57-7

Her presenteres til sammen 28 kliniske historier med ulike etiske dilemmaer som kan oppstå i en leges hverdag. Innledningsvis gis det også en kortfattet introduksjon i medisinsk etikk. Hver historie er etterfulgt av etiske drøftinger, som blant annet er basert på etiske prinsipper utviklet av bokens utgiver – American College of Physicians. Dette er en forening for generelle indremedisinere og tilhørende subspesialister i USA.

Redaktøren av boken, Lois Snyder, har fått hjelp av til sammen 26 medforfattere, hovedsakelig leger med interesse for medisinsk etikk. Selv om alle historiene inneholder indremedisinske problemstillinger, reiser historiene etiske utfordringer som burde ha relevans for de fleste leger og medisinstudenter. Også andre som jobber i helsetjenesten, for eksempel sykehusledere, vil kunne ha glede av de etiske vurderingene.

Aktuelle etiske utfordringer som drøftes er bl.a. kliniske prioriteringer, behandlingsbegrensning, «nytteløs» behandling, pasientens rett til å kreve utredning og behandling, feilbehandling, kollegial uenighet, immigranters helsetilbud, legemiddelindustriens rolle i klinisk praksis, elektronisk pasientjournal, og helsetjenestens insentivsystemer. Historiene er fengende og drøftingene relativt konkrete og praktiske, samtidig som de ofte trekker inn mer generelle prinsipper og konsensusformuleringer. Noen steder sklir deler av drøftingene over i fromme ønsker, men alt i alt er dette en svært jordnær og pragmatisk bok. Til hver drøfting er det henvisninger til relevant litteratur. Litteraturhenvisningene inkluderer bl.a. ulike veiledere og konsensusuttalelser, men også empirisk forskning som gir kjøtt på beina i de etiske diskusjonene. Henvisningene kunne trolig vært noe bedre oppdatert for en del av temaene. Noen av historiene og drøftingene er unødvendig like, og jeg savnet en tydeligere struktur. For eksempel er det en del drøftinger som mangler en tydelig konklusjon.

Boken er skrevet i en amerikansk kontekst hvor markedsmekanismene er sterkere, insentivsystemene annerledes og jusen mer fremtredende enn det vi er vant til i Norge. Likevel burde innholdet ha stor overføringsverdi til de etiske utfordringene som norske leger møter eller kommer til å møte de neste årene.

Funksjonen til denne type bøker er ikke å gi en fullstendig innføring i fagfeltet medisinsk etikk eller endelige svar på vanskelige dilemmaer, men heller å presentere aktuelle etiske utfordringer, fruktbare strategier for å håndtere vanskelige etiske spørsmål og å gi leseren noen nye perspektiver. I så måte er dette er en vellykket og gjenomarbeidet bok.

Anbefalte artikler