Reidar Pedersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Reidar Pedersen

Jacob Jorem, Jørgen Dahlberg, Reidar Pedersen
13.04.2021
Vaksinering uten samtykke og eventuelt med tvang er problematisk og komplisert både juridisk og etisk. Når kan dette være aktuelt, og hvilke etiske hensyn må vurderes? Vaksinering har til hensikt å...
Berit Hofset Larsen, Morten Magelssen, Oona Dunlop, Reidar Pedersen, Reidun Førde
11.12.2020
Spesialisthelsetjenesten var ikke forberedt på de etiske dilemmaene som oppsto i starten av pandemien. Enkelte pasientgrupper fikk et dårligere helsetilbud som følge av pandemitiltak. Dette kan...
Reidar Pedersen
15.10.2018
Jacob Birkler Etik i psykiatrien 215 s, ill. København: Munksgaard, 2018. Pris DKK 275 ISBN 978-87-628-1799-9 Etik i psykiatrien er primært en lærebok som henvender seg til...
Olaf Gjerløw Aasland, Tonje Lossius Husum, Reidun Førde, Reidar Pedersen
25.05.2018
Blant fagfolk i psykisk helsevern avdekker en spørreundersøkelse med tenkte kasuistikker at psykiatere mye oftere ville ha brukt tvang enn psykologer. Mange fagfolk ville bryte loven. Som et ledd i...
Morten Magelssen, Reidar Pedersen, Reidun Førde
22.01.2018
Klinisk praksis er verdiladet, og klinikere står ofte overfor etiske problemer. De siste 20 årene er helsetjenesten blitt sterkt lovregulert. Blant annet har pasientens medbestemmelse blitt styrket,...
Elisabeth Gjerberg, Lillian Lillemoen, Kristin Weaver, Reidar Pedersen, Reidun Førde
22.03.2017
In 2013, approximately 47 % of all deaths in Norway occurred in nursing homes ( 1 ). An increasing proportion of nursing home patients with cognitive failure ( 2 ) and a high number of critical...
Elisabeth Gjerberg, Lillian Lillemoen, Kristin Weaver, Reidar Pedersen, Reidun Førde
21.03.2017
Omtrent 47 % av alle dødsfall i Norge i 2013 fant sted i sykehjem ( 1 ). En økende andel sykehjemspasienter med kognitiv svikt ( 2 ), og et høyt antall kritiske hendelser, som akutt forverring av...
Maria Romøren, Reidar Pedersen, Reidun Førde
07.02.2017
Doctors who work with elderly, ill patients need to take account of numerous concerns, and collaboration with other agencies is often required. Patients are entitled to clinically adequate and...
Maria Romøren, Reidar Pedersen, Reidun Førde
02.02.2017
Leger som arbeider med syke, gamle pasienter må forholde seg til mange hensyn, og det kreves ofte samarbeid med andre instanser. Pasientene har krav på faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp,...
Reidar Pedersen
18.01.2007
Hvordan kan legen hjelpe pasienten på en god måte? Pasientautonomi og empati fremheves i dag som viktig, og de fleste innser at legers «Mere-Forstaaen» ikke alene kan avgjøre hva som er god hjelp for...
Reidar Pedersen, Bjørn Hofmann, Margrete Mangset
14.06.2007
Informert samtykke og selvbestemmelse har fått stadig større betydning i helsetjenesten, og i pasientrettighetsloven er samtykket gjort til en forutsetning for å gi helsehjelp i de fleste tilfeller...
Reidar Pedersen, Marianne Klungland Bahus, Erik Martinsen Kvisle
14.06.2007
Den medisinske utviklingen har ført til at flere pasienter dør etter at det er tatt en beslutning om at livsforlengende behandling skal innstilles, og ikke fordi det er umulig å forlenge pasientens...
Ingrid Sommer, Reidar Pedersen, Anne Gurine Egeland Høie, Per Nortvedt
17.05.2007
En undersøkelse fra 1997 om retningslinjer for å forhåndsbestemme at hjerte-lunge-redning ikke skal foretas, såkalt HLR minus, avdekket at retningslinjene var varierende og mangelfulle ( 1 ). I 2002...
Ingrid S. Førde, Marianne Berner, Reidar Pedersen, Reidun Førde
17.05.2007
Mange har etterlyst etiske retningslinjer for ulike deler av klinisk praksis, men det finnes ingen oversikt over hva som finnes av slike. I 2005 sendte vi et spørreskjema til alle norske helseforetak...
Reidar Pedersen, Reidun Førde
14.02.2008
Jon Henrik Laake kommenterer i Tidsskriftet nr. 24/2007 utviklingen av en nasjonal veileder for begrensning av livsforlengende behandling ( 1 ). Laake mener at myndighetene har utnyttet Kristina-...
Reidar Pedersen
16.11.2006
Snyder, Lois Ethical choices Case studies for medical practice. 2. utg. 188 s. Philadelphia, PA: American College of Physicians, 2005. Pris USD 30 ISBN 1-930513-57-7 Her presenteres til sammen 28...
Reidar Pedersen
12.01.2006
Kversøy, Kjartan Skogly Etikk – en praktisk vinkling Ulike perspektiver på det etiske landskapet. 122 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2004. Pris NOK 239 ISBN 82- 450- 0334- 4 Her presenteres ni ulike...
Per Nortvedt, Reidar Pedersen
06.04.2006
Når pasienter nekter helsehjelp som av helsepersonell anses å være nødvendig, reises mange vanskelige spørsmål. Det legitimerer imidlertid ikke uklar, urimelig eller detaljert lovregulering. Lars...
Reidun Førde, Reidar Pedersen, Per Nortvedt, Olaf G. Aasland
10.08.2006
Helsehjelp til eldre har vært høyt oppe på prioriteringslisten siden de to offentlige prioriteringsutvalgene (Lønning I og II) leverte sine innstillinger i 1987 og 1997 ( 1 , 2 ). Til tross for dette...
Reidar Pedersen, Ståle Fredriksen
09.09.2004
I det offentlige ordskiftet blir det å prioritere ofte identifisert med det å si nei. Dette er en skjev fremstilling som kan ha flere uheldige følger. For det første fremstår det å prioritere som mer...