Psykiske lidelser og svangerskap

Malin Eberhard-Gran Om forfatteren
Artikkel

Hendrick, Victoria

Psychiatric disorders in pregnancy and the postpartum

Principles and treatment. 241 s, tab. Totowa, NJ: Humana Press, 2006. Pris USD 90

ISBN 1-58829-486-2

De fleste psykiske lidelser forekommer antakelig like hyppig blant gravide som blant ikke-gravide. Det spesielle er at slike lidelser kan påvirke reproduksjonsprosessen og/eller omsorgsevnen. Behandling av psykiske lidelser i denne livsfasen byr derfor på spesielle utfordringer fordi man må ta hensyn til fosteret/barnet. Særlig gjelder dette medikamentell behandling. Mange klinikere føler stor usikkerhet når det gjelder mulige negative konsekvenser av medikamentbruk hos gravide og ammende kvinner. Behovet for forskningsbasert kunnskap er stort.

Dette er den siste i rekken av håndbøker i serien Current clinical practice, utgitt av forlaget Humana Press i New Jersey, som omhandler ulike medisinske temaer. Målsettingen er å dekke de fleste berøringspunkter mellom psykiatri og obstetrikk. Boken henvender seg først og fremst til klinikere og forskere innen disse feltene, men den er også nyttig for annet helsepersonell.

Det er ni kapitler, og det legges vekt på de vanligste og alvorligste psykiske lidelsene – depresjon, angstlidelse, bipolar lidelse, schizofreni, alkohol- og rusmiddelmisbruk samt spiseforstyrrelser. I det første kapitlet blir generelle aspekter ved psykofarmakologisk behandling av gravide drøftet. De to påfølgende omhandler forekomst, klinisk forløp og behandling av depresjon under graviditet og barseltid. Nåværende kunnskap om bruk av antidepressive midler under graviditet blir presentert i en oversiktlig tabell. Det inngår også en tabell som sammenfatter resultater fra studier der man har undersøkt overgang av psykofarmaka via brystmelken. Et flertall av forfatterne befinner seg helt i forskningsfronten når det gjelder psykofarmakologisk behandling av gravide. Men dette er et forskningsfelt der det stadig kommer nye resultater til, dermed er det også stor sannsynlighet for endringer av dagens anbefalinger.

Et kapittel vies ulike angstlidelser. Forfatterne gir en inngående presentasjon av kognitiv atferdsterapi, som de mener egner seg godt for kvinner i perinatalperioden. Siste kapittel omhandler barn av psykisk syke foreldre.

Selv om dette er en meget solid bok, har den noen svakheter. Det er 18 bidragsytere, men ingen av dem kommer fra land utenfor USA og Canada. Et spørsmål blir da om fagfeltet perinatal psykiatri kan dekkes bredt nok med et så selektert forfatterpanel, spesielt med tanke på samfunnsmessige og kulturelle aspekter. Boken har også en farmakologisk slagside – ulike aspekter ved psykofarmakologisk behandling er veldig godt dekket, mens f.eks. gjennomgangen av epidemiologiske data og diagnostisering er mindre grundig. Dette avspeiler nok at et flertall av forfatterne er farmakologer. Noen av dem synes å ta begrepene «post partum-depresjon» og «post partum-psykose» for gitt, selv om disse begrepene er omdiskutert (1, 2) og det fortsatt ikke er godt nok grunnlag for å si at disse lidelsene har andre årsaksfaktorer eller skiller seg kvalitativt ut i denne livsfasen sammenliknet med andre livsfaser.

Alt i alt er det lite å utsette på denne presentasjonen. Med hjelp av informasjonen den gir, blir det nå lettere å gi behandling ut fra forskningsbasert kunnskap. Omfanget og engelsken begrenser nok leserkretsen i Norge, men den bør kunne være nyttig som oppslagsbok. Mesteparten av studier som omhandler bruk av psykofarmaka hos gravide og ammende er publisert i løpet av de senere årene, så boken fyller et tomrom. Den anbefales derfor på det varmeste til alle som behandler gravide kvinner med psykiske lidelser.

Anbefalte artikler